Normes i funcionament

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en  la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).

Les NOFC regulen aspectes en relació a:

  • els òrgans unipersonals i col·legiats
  • l’alumnat, el professorat, el PAS
  • l’organització de les activitats del centre
  • el recinte escolar
  • el suport burocràtic

Les NOFC és un document viu. En aquest web s’hi publica l’última versió. Una vegada descarregada, el document pot quedar obsolet si s’hi produeixen actualitzacions.

S’adjunta el document de normes i funcionament: NOFC_revisió_març_2024