Certificació de llengües estrangeres ( alumnes instituts)

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES

Quina és la finalitat del programa? La finalitat d’aquest programa és fomentar, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres educatius participants, la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.
Quins objectius té?

a) Impulsar i facilitar la certificació de la competència lingüística en llengua estrangera dels alumnes de determinats ensenyaments.

b) Estimular la motivació i el rendiment de l’alumnat en les matèries de llengües estrangeres, amb accions en els diversos ensenyaments implicats i programades en el marc del projecte educatiu de centre i concretades a la programació general anual.

c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i les escoles oficials d’idiomes.

Quines llengües certifiquem?
  • Anglès
  • Francès
Quins centres hi poden participar?

Poden formar part del programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen algun dels ensenyaments següents: educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

També podran formar part del programa els centres de formació de persones adultes que imparteixin estudis per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

Enllaç a la resolució

Enllaç a les qualificacions