Cursos especials

CURSOS ESPECIALS

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, i segons el que determini el Departament d’Ensenyament, les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos especials per al perfeccionament de competències en idiomes. Els cursos especials poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL
Els cursos de llengua instrumental són d’actualització i especialització. Es poden dur a terme a l’estiu o bé durant l’any. Tenen una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

CURSOS MONOGRÀFICS (POST-B2 O D’ESPECIALITAT – POST-B1)

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua que és objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

Aquests cursos tenen com a destinatari qualsevol persona que acrediti tenir un nivell igual o superior al cinquè curs de les EOI, tret dels de llengua d’especialitat, que es poden adreçar a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al nivell intermedi de les EOI. Aquests cursos tenen una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

 CURSOS ESPECIALS 2023-24

Com cada any, l’escola ofereix cursos monogràfics i instrumentals d’anglès i francès:

English for Communication I

English for Communication II

B2+Contemporary English

English C1+

Préparation Certificat Français C1 ( anul·lat per falta d’inscripcions)

 

Accés al formulari d’inscripció