Pla d’estudis

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a l’EOI Osona tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

El Pla d’Estudis s’estructura en quatre nivells que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües):

  • Nivell Bàsic: de dos cursos (1r i 2n nivell). En el cas d’anglès, a l’EOI Osona només s’imparteix el 2n curs.
  • Nivell Intermedi B1: d’un curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2: de dos cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat C1: d’un curs. A l’EOI Osona només s’imparteix el C1 d’anglès
  • Nivell Avançat C2: cursos semipresencials de català

VEURE CURRÍCULUM DE LES EOI

A l’EOI Osona s’imparteixen els cursos de 1r a C1 d’anglès, de 1r a 5è de francès i cursos semipresencials de C2 de català.

CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1
C2 NIVELL AVANÇAT C2

Al final del nivell bàsic, els alumnes obtenen el Certificat de Nivell Bàsic, equivalent al nivell A2+ segons el MECR.

Al final del nivell intermedi i de l’avançat, els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que assoleixen el certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa, el nivell considerat llindar dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que assoleixen el certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que assoleixen el certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat domini funcional efectiu dins de la definició d’usuari experimentat.

Els alumnes que assoleixen el certificat de nivell avançat C2 es poden situar dins la franja C2 del Consell d’Europa, el nivell considerat el domini  dins de la definició d’usuari experimentat.