Matrícula

TAXES I PREUS PÚBLICS DE MATRÍCULA PER SERVEIS PRESTATS A LES EOI 

NIVELL BÀSIC (A1, A2) i NIVELL AVANÇAT C1:

Matrícula i serveis en els ensenyaments d’idiomes a partir del curs 2020-2021, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021):

Matrícula i serveis en els ensenyaments d’idiomes a partir del curs 2020-2021, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021):

 • Matrícula per a alumnes oficials del nivell bàsic, C1 i C2, per curs: 275 euros.
 • El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes: 30 euros.
 • Segona matrícula, tercera i posteriors:
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells bàsic i avançat dels ensenyaments d’idiomes, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst.

Aquest import és exigible a les matrícules fetes per al curs 2015-2016 i següents.

 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells bàsic i avançat dels ensenyaments d’idiomes, quan es fa la matrícula per tercera vegada i posteriors en el mateix mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,8 a l’import previst.

Aquest import és exigible a les matrícules fetes per al curs 2015-2016 i següents.

S’estableix una bonificació de l’import per a les persones següents:

 • Els alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l’administració pública competent en la matèria, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca.
  En aquests casos, a l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumne no té concedida encara la beca ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import, davant de la direcció que els retornarà el 50% de l’import del preu públic pagat.
 • Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 • Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.
 • Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

Acumulació de bonificacions:

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

S’estableix l’exempció del pagament per a les persones següents:

 • persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
 • aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
 • víctimes de violència de gènere,
 • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

Exempcions específiques:

 • persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat,
 • persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, tenen dret a l’exempció de l’import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell Bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.

 

 • NIVELL INTERMEDI (B1, B2.1 i B2.2):

Taxa per a la prestació de serveis a les Escoles Oficials d’Idiomes

Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1, B2.1 i B2.2 per curs: 288,90 euros

L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 375,60 euros

L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 520,05 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes, s’estableixen les exempcions addicionals següents per a:

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres de famílies que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció,
 • víctimes de violència de gènere,
 • alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes per part de l’Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d’ingressos indeguts,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat (resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula),
 • menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat (la condició de persona tutelada o extutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

Els alumnes que, complint els requisits per a gaudir d’alguna de les exempcions o bonificacions previstes, hagin realitzat el pagament de la matrícula, podran sol·licitar la devolució de l’ingrés indegut presentant al Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació la corresponent sol·licitud o també disponible a les secretaries de les escoles oficials d’idiomes.

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 76,10 eurosMatrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 93,80 euros
 • Proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per als alumnes de règim lliure, a partir del curs 2014-2015, d’acord amb l’Ordre ENS/10/2015:

Inscripció i drets d’examen: 100 euros.

S’estableix una bonificació del 10% de l’import del preu públic a les persones que facin la inscripció emprant el formulari telemàtic disponible a Internet i l’exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.