Sol·licitud d’adaptació de proves per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

Què és una adaptació? 

És una estratègia que consisteix en l’adequació d’algun element de les proves de certificat de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya per fer-les més accessibles a aquells candidats amb discapacitat física, discapacitat sensorial o necessitats educatives especials. Habitualment es tracta d’adaptacions “no significatives” el que implica que no modifiquen elements bàsics del currículum, però sí que s’introdueixen canvis en: metodologia, organització, ambient, recursos tecnològics, avaluació, etc.

Quin procediment s’ha de seguir per rebre una prova adaptada? 

Alumnat oficial: 

Es recomana a l’alumnat que necessiti condicions especials per a la realització de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) per discapacitat física o sensorial o bé l’alumnat amb dislèxia o necessitats especials que informi el professorat de la seva condició i del tipus d’adaptació que li cal a començament de curs.

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit per correu electrònic eoiosona@xtec.cat a la direcció de l’escola oficial d’idiomes corresponent. A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. També s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.

Enllaç al document de sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’alumnat oficial és no més tard del 22 de març de 2024. 

Alumnat lliure:

Hi ha dues convocatòries: l’extraordinària al mes de febrer i l’ordinària als mesos de maig-juny.

L’alumnat haurà de presentar la documentació referent a la sol·licitud d’adaptació de les proves de certificació a l’escola oficial d’idiomes on s’examinarà, dins el període establert en el calendari d’inscripció que es publica anualment a la resolució de convocatòria de proves. L’escola haurà de fer arribar aquesta documentació a l’Àrea de Gestió de Proves de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. També s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Còpia del resguard d’inscripció en les proves.

b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

c) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant, si escau.

d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, que l’aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

 

Per sol·licitar l’adaptació d’una prova oficial heu d’omplir aquesta sol·licitud i enviar-la al correu electrònic eoiosona@xtec.cat. La data de termini es modifica cada curs i la trobareu en aquest enllaç.

  • Totes les sol·licituds han d’indicar el tipus d’adaptació que se sol·licita i han d’anar acompanyades de la documentació justificativa de la discapacitat.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental o que es presenti fora dels terminis indicats.
  • L’EOI Osona comunicarà a la persona interessada, per escrit, la recepció de la sol·licitud en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud. 

Tipus d’adaptacions: les adaptacions poden requerir canvis organitzatius, ús de recursos, suport humà, suport material o tècnic (ubicació diferent, auriculars, etc.), modificacions en el format de la prova i ampliació del temps per realitzar la prova.

Les modificacions s’han de fer en funció del tipus de prova i de la discapacitat o necessitats de l’alumne i del suport humà, material i tècnic de què disposa el centre.

Normativa

ORDRE PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat.

Reial decret 1/2019 d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.