Sol·licitud de devolució de taxes i preus públics

Les taxes de la matrícula a les EOIs només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Per renúncia al curs en els terminis legalment establerts, que per al curs 2023-2024 és fins al 10 d’octubre per a la renúncia amb retorn de taxes i fins al 30 de novembre per a la renúncia a la matriculació en un idioma sense retorn de taxes.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2  o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En el cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.
 • Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.
 • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumnat i degudament justificades, es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades (no seran considerats de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de lloc de residència o similars).

Com es sol·licita:

Documentació:

 • Sol·licitud emplenada i firmada  
 • Còpia del resguard de matrícula
 • Còpia del comprovant de pagament
 • En tots els casos de renúncia dins el termini legalment previst és imprescindible la presentació del resguard de renúncia al curs firmat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l’EOI. El Departament d’Educació desestimarà les sol·licituds que no aportin aquesta documentació.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI, sinó del “Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació”, que és qui en comunica la resolució directament a l’alumnat .

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça.