Sol·licitud renúncia de matrícula

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Osona, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa. Si a més a més de renúncia voleu la devolució de la taxa, consulteu l’apartat SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Procediment:

Presentació de la sol·licitud sense justificació documental en línia, emplenant el full de SOL.LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA i enviant-lo per correu electrònic a eoiosona@xtec.cat o bé entregant-lo presencialment a la Secretaria de l’EOI Osona.

La resposta a la sol·licitud es consulta a Centrosnet. A Historial/expedient, ha de posar RENÚNCIA al camp “Situació”, quan estigui acceptada.

Data límit: 10 d’octubre de 2023 (amb retorn de taxes) i 30 de novembre de 2023 (sense retorn de taxes.