Sol·licitud convocatòria addicional

Dins de cada nivell –bàsic, intermedi i avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos autoritzats amb caràcter general. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Per fer-ho haurà d’adreçar una instància a la directora amb justificació documental de l’1 al 15 de juliol. La directora resoldrà la sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne. En qualsevol cas, només es concedirà la convocatòria addicional sempre que es compleixen els següents requisits:

  • Haver complert un 65% de l’assistència a classe en els cursos que ha fet a l’EOI d’Osona.
  • Que les dues qualificacions anteriors no siguin No Presentat (NP).
  • No haver obtingut cap convocatòria de gràcia anterior dintre del nivell que està cursant en el mateix idioma.
  • Tenir alguna circumstància extraordinària durant el transcurs del curs acadèmic.

En cas que es concedeixi, l’alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes al mes de setembre i sempre que hi hagi places disponibles. Si tampoc es supera el curs en aquesta convocatòria addicional, l’alumne no podrà tornar a matricular-se d’aquell curs en règim oficial. Només podrà examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del cicle corresponent.

Sol·licitud convocatòria addicional