Pagament material didàctic

Preu públic de 30€ en concepte de material didàctic (llibres no inclosos)

  • A què es destina?

Aquest import de 30€ es destina a sufragar les despeses derivades de l’elaboració de materials didàctics, de fotocòpies d’activitats de classe, i també  a finançar tant les activitats culturals com l’equipament de les aules (pantalles digitals, etc.).

  • Per què és important per a l’escola?

És important per tal que l’escola pugui oferir el millor servei pedagògic possible.

  • Qui fixa aquest preu públic?

El Departament d’Educació.

  • És d’abonament obligatori? Qui l’ha de pagar?

Aquesta quantitat és, efectivament, d’abonament obligatori en virtut de l’ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig. Per tant, tots els alumnes de totes les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya l’han de pagar. Per tal de garantir un bon servei a tot l’alumnat, l’escola encoratja a col·laborar amb d’aquesta quantitat de 30€ a tots aquells alumnes que es poden beneficiar de bonificacions o exempcions.

  • En quin moment s’ha de pagar?

S’abona en el moment de fer el pagament de la matrícula. Si no l’heu fet encara, aquí us n’indiquem la manera.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!