Competència alumnat

Els/Les nostres alumnes reben el suport i l’acolliment digital necessari quan surt un dubte, el qual, segons els cas, dirigeixen a la Coordinadora digital o bé al professorat del seu curs.