Objectius

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que l’ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre:

 

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.

Objectius vinculats al PEC

Objectius a partir de la diagnosi

Un cop definits els objectius, s’han definits indicadors i s’han temporitzat per assolir-los en tres cursos.

Temporització i indicadors