Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Esplugues. És per tant l’òrgan en què es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre i en el qual estan representats tots el estaments de la comunitat educativa. Qualsevol alumne que vulgui posar-se en contacte amb els seus representants pot fer-ho deixant una nota a la bústia de l’alumnat que hi ha al costat de Consergeria.

El consell escolar de l’EOI Esplugues està format per:

Representants de l’equip directiu

Cap d’estudis: Marc Olmedo marcolmedo1@gmail.com
Director: Herbert Wiedemann hwiedema@xtec.cat
Secretària: Francesca Augé fauge@xtec.cat

Representants del professorat

Anna Berrios berriosanna@gmail.com, Catherine Flumian cflumian@xtec.cat, Francesca Jándula fjandula@xtec.cat, Cathrin Pagel cathrin2104@gmail.com, Milka Piccio tpiccio@xtec.cat

Representants de l’alumnat

Rosa López Bausa rosabausa@hotmail.com, Michelle Berkhout michelle.berkhout@hotmail.com, Esperanza González Fernández egonzalezf1958@gmail.com, Maravillas Rodríguez Giménez mrodr113@xtec.cat, Emma Santamarina del Romo emmasantamarina1509@gmail.com

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Soraya Garcia sgarci54@xtec.cat

Representant de l’Ajuntament

Oliver Peña oliverpe@esplugues.cat