Cursos oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès, francès i italià en cursos anuals de 5 hores setmanals de finals de setembre a mitjan juny.

L’EOI Esplugues imparteix el curs oficial en modalitat d’horari extensiu i en horari altern, en classes de dues hores i mitja en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual i de grup i per una adequada avaluació de l’alumne. Una assistència superior al 65 % és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua.

HORARI DE CLASSE

Les classes es fan en horari de matí-tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 9.30 a 21 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos distribuïts en quatre nivells:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi: d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Avançat: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell C1: d’1 curs
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL AVANÇAT B2
C1 C1 C1

Els nivells dels tres certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent. Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell intermedi és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent. Per a l’obtenció del certificat de nivell avançat i del certificat de nivell C1 és necessari superar na prova específica de certificació al final de nivell. la qualificació global del certificat d’aquests nivells serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Els certificats de nivell avançat i de nivell C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de les taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 3 2 2 1 1
Anglès 3 4 4 4 3 1
Francès 4 3 2 1 1
 Italià 2 2 1 1 1  –