Normes i funcionament – aspectes administratius

ASSISTÈNCIA A CLASSE

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.
 • En cas d’absències no justificades superiors al 20% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de manera contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs.
 • Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor al més aviat possible.

AVALUACIÓ

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés dels alumnes.
 • Es fomenta l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre professorat i alumnat. Es valora l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa, el resultat de les proves periòdiques que es programin. Tanmateix, a banda de l’avaluació formativa, hi ha una prova d’assoliment estandaritzada per constatar que s’han complert els objectius establerts per als casos en què el professor no tingui prou elements de judici.
 • L’avaluació està elaborada amb criteris objectius de fiabilitat i validesa.

CANVIS D’HORARI

Els alumnes que vulguin un canvi d’horari de classe podran presentar una instància a Secretaria durant l’horari d’atenció al públic, o bé fer-la arribar telemàticament a l’adreça electrònica de l’escola (eoiesplugues@xtec.cat).

Si un alumne troba algú en el centre amb qui poder fer una permuta d’horari (és a dir, un intercanvi de plaça dins d’un mateix idioma i curs però en horari diferent), tots dos hauran de presentar la seva documentació de manera conjunta i omplir la sol·licitud de permuta. La permuta assegura el canvi automàtic (veure enllaç a la sol·licitud de permuta més avall) .

El termini de presentació de la sol·licitud de canvi d’horari és des del moment que finalitzi el procés de matrícula fins a l’ 11 d’octubre de 2023.

La instància s’haurà de presentar amb les causes degudament justificades i d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc).
 • El Cap d’estudis classificarà les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat en primera opció i es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop concedides o denegades les sol·licituds els/les alumnes podran incorporar-se immediatament al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen.

La resolució relativa a la concessió o denegació de les sol·licituds de canvi d’horari sortirà publicada al tauler d’anuncis de Secretaria el dia 16 d’octubre de 2023.

Podeu accedir als fulls de sol·licitud de canvi d’horari i de permuta en els enllaços següents:

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

És possible demanar la devolució de les següents taxes i preus públics:

– Taxa de matrícula en els nivells B1 i B2

– Preu públic de matrícula en els nivells A1, A2, C1 i C2

Aquestes  taxes i preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula fins al 10 d’octubre de 2023.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

Hi ha tres vies de formular aquestes sol·licituds:

 1. Telemàticament, mitjançant aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts
 2. A través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utiltzant el servei de “tramitació atesa”
 3. Presencialment, a través de la vostra EOI (o de l’IOC, si en sou alumnes)

En qualsevol cas, a més a més d’omplir i lliurar el model  de “Sol·licitud de devolució de taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per la inscripció en les proves lliures”, també caldrà lliurar  el full de renúncia sense reserva de plaça signat per l’alumne o alumna i registrat (amb data i segell) per l’EOI.

La renúncia de la matrícula sense reserva de plaça suposa l’anul·lació del curs a tots els efectes (assistència i drets d’examen). Si l’alumne/a que ha renunciat vol tornar a matricular-se, haurà de tornar a fer el procés de preinscripció com a nou/va alumne/a al mes de setembre. El retorn efectiu de les taxes queda a disposició de la resolució que dicti el Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació.

EXÀMENS CURS OFICIAL

 • Els alumnes disposaran, a banda de l’avaluació contínua, d’una única convocatòria d’examen final durant el curs acadèmic.
 • Tota persona que estigui convocada i no es presenti a aquesta prova, rebrà un No Presentat (NP) com a nota final i perdrà una convocatòria.

MENORS

Els ensenyaments que es duen a terme a les EOI són de caràcter NO REGLAT, és a dir, no obligatoris.

L’Escola es compromet a fer un seguiment de l’assistència dels alumnes menors d’edat, i en cas que faltin a classe, es trucarà als pares o tutors. Així mateix, es demanarà justificant d’absència o retard degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor/s.

Trobareu el justificant d’absència a l’apartat de secretaria (instàncies i sol·licituds).

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

Un alumne o alumna oficial pot presentar a la directora de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza el darrer dia hàbil de novembre.Només es pot demanar una renúncia per curs i idioma, i no computa a efectes de repetició. Després de fer el tràmit de la renúncia, ja no es pot assistir a classe. La matrícula per al curs següent es fa al juliol en el període de matrículació de l’antic alumnat.

Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i l’alumne o alumna té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final.

Aquesta tipus de renúnia no s’ha de confondre amb la renúncia que cal presentar quan se sol·licita un retorn de taxes, la qual implica la pèrdua de la condició d’antic alumne/a (vegeu l’apartat “retorn de taxes i preus públics”).

RENÚNCIA A UN CURS OFICIAL APROVAT

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 • En cada un dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 i o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.
 • Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), l’alumne o alumna ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
 • L’alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 • Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril.
La sol·licitud de trasllat de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol.licitud de trasllat de matrícula viva” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 • Trasllat de l’alumne o alumna en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen durant el mes de juliol de 2024, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant els tres dies hàbils posteriors a la finalització del període de matrícula. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumnat a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 31 de juliol de 2024. La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.

– L’alumne no pagarà taxa de matrícula si procedeix d’una EOI de Catalunya però sí que pagarà la taxa de matrícula si procedeix d’una EOI d’una altra comunitat autònoma.

MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ

A partir del curs 19-20, l’alumnat pot tornar a fer un curs realitzat sempre que hagin transcorregut dos anys acadèmics des de la finalització del curs. Cal tenir en compte els requisits següents:

 • La matrícula s’ha de fer al final del procés de preinscripció i matrícula del nou alumnat.
 • Les places que s’ofereixen són les vacants.
 • La sol·licitud només té validesa per a un curs acadèmic i, per tant, s’ha de fer cada any.
 • La matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.
 • No es pot sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.
 • Cal pagar la taxa o preu públic corresponent.
 • Dins un mateix curs acadèmic, no es poden tenir una matrícula ordinària i una matrícula d’actualització per al mateix idioma.

La sol·licitud s’ha de fer presencialment a la secretaria de l’escola un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula del nou alumnat.