Normes i funcionament – aspectes administratius

ASSISTÈNCIA A CLASSE

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.
 • En cas d’absències no justificades superiors al 20% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de manera contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs.
 • Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor al més aviat possible.

AVALUACIÓ

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés dels alumnes.
 • Es fomenta l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre professorat i alumnat. Es valora l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa, el resultat de les proves periòdiques que es programin. Tanmateix, a banda de l’avaluació formativa, hi ha una prova d’assoliment estandaritzada per constatar que s’han complert els objectius establerts per als casos en què el professor no tingui prou elements de judici.
 • L’avaluació està elaborada amb criteris objectius de fiabilitat i validesa.

CANVIS D’HORARI

Els alumnes que vulguin un canvi d’horari de classe podran presentar una instància a Secretaria durant l’horari d’atenció al públic, o bé fer-la arribar telemàticament a l’adreça electrònica de l’escola.

Si un alumne troba algú en el centre amb qui fer una permuta d’horari (és a dir, un intercanvi de plaça dins d’un mateix idioma i curs però en horari diferent), tots dos hauran de presentar la seva documentació de manera conjunta i omplir la sol·licitud de permuta. La permuta assegura el canvi automàtic.

El termini de presentació de la sol·licitud de canvi d’horari és des del moment que finalitzi el procés de matrícula fins al 15 d’octubre de 2018.

La instància s’haurà de presentar amb les causes degudament justificades i d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc).
 • El Cap d’estudis classificarà les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat en primera opció i es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop concedides o denegades les sol·licituds els/les alumnes podran incorporar-se immediatament al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen.

La resolució relativa a la concessió o denegació de les sol·licituds de canvi d’horari sortirà publicada al tauler d’anuncis de Secretaria i al web de l’escola el dia 19 d’octubre.

Podeu accedir als fulls de sol·licitud de canvi d’horari i de permuta en els enllaços següents:

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 5 d’octubre.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

EXÀMENS CURS OFICIAL

 • Els alumnes disposaran, a banda de l’avaluació contínua, d’una única convocatòria d’examen final durant el curs acadèmic.
 • Tota persona que estigui convocada i no es presenti a aquesta prova, rebrà un No Presentat (NP) com a nota final i perdrà una convocatòria.

MENORS

Els ensenyaments que es duen a terme a les EOI són de caràcter NO REGLAT, és a dir, no obligatoris.

L’Escola es compromet a fer un seguiment de l’assistència dels alumnes menors d’edat, i en cas que faltin a classe, es trucarà als pares o tutors. Així mateix, es demanarà justificant d’absència o retard degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor/s.

Trobareu el justificant d’absència a l’apartat de secretaria (instàncies i sol·licituds).

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que, si ho demana, mantindrà la prioritat per matricular-se l’any acadèmic posterior com a antic alumne.
 • L’alumne oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el dia 30 de novembre. Trobareu la sol·licitud en aquest enllaç. 
 • Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 • Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs del nivell avançat, l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
 • L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Dins del nivell C1 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.
 • El període per sol·licitar aquesta convocatòria addicional o de gràcia serà del divendres 21 de juny (data de publicació dels resultats) fins al divendres 28 de juny de 2019. La instància haurà d’anar acompanyada d’una justificació documental. La resolució de les sol·licituds de convocatòria de gràcia es penjarà al web de l’escola durant la primera setmana del mes de juliol. Aquells alumnes a qui se’ls hagi concedit, es matricularan de manera presencial el mes de setembre.

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 • Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el dia 1 de març de 2019.
La sol·licitud de trasllat de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol.licitud de trasllat de matrícula viva” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 • Trasllat de l’alumne en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.

En aquest període, no es podrà sol·licitar el trasllat de matrícula del nivell C1.

– L’alumne no pagarà taxa de matrícula si procedeix d’una EOI de Catalunya però sí que pagarà la taxa de matrícula si procedeix d’una EOI d’una altra comunitat autònoma.