Pla d’estudis

OBJECTIUS GENERALS DELS ENSENYAMENTS DE LES EOI

El pla d’estudis, per a tots els cursos i nivells, que queda concretat en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la LOE 2/2006 s’ha desplegat per a l’àmbit de Catalunya en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir o perfeccionar les seves competències en una o diverses llengües estrangeres, tant amb finalitats generals com específiques, així com obtenir un certificat del seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües.

Per això, es parteix d’un model de llengua d’ús, cosa que suposa el desenvolupament i l’activació conjunta de competències tant de tipus general com lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. D’aquest concepte de llengua, i en consonància amb els nivells de referència desenvolupats pel Consell d’Europa, es deriven els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació que s’apliquen a les EOI.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Pel que fa al català per a no catalanoparlants s’ha publicat un nou pla d’estudis a la Resolució EDU/1707/2010, que ordena els estudis d’aquesta llengua en 6 cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, C1 i C2.

Arran de la implantació del C1 en els idiomes d’alemany, anglès i francès s’ha publicat el currículum del nou nivell a la Resolució ENS/1365/2012.

NIVELLS I NOMBRE DE GRUPS QUE S’OFEREIXEN A L’EOI ESPLUGUES

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 3 2 2 1 1
Anglès 2 4 4 4 3 2
Francès 4 3 2 1 1
 Italià 2 2 1 1 1  –