Pla d’estudis

 

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d’educació (LOE).

El Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials. El certificat de nivell intermedi B1, el certificat de nivell intermedi B2 i el certificat de nivell avançat C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Aquests ensenyaments s’estructuren en diversos nivells, segons l’idioma.

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d’idiomes imparteixen cursos de perfeccionament de competències equivalents al nivell avançat C1 per a alemany, anglès, català, francès i italià i al nivell avançat C2 per a anglès i català.

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

NIVELLS I NOMBRE DE GRUPS QUE S’OFEREIXEN A L’EOI ESPLUGUES

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 3 2 2 1 1
Anglès 2 4 4 4 3 2
Francès 3 3 2 1 1
 Italià 2 2 2 (1) (1)  –