Matrícula

 

La matrícula dels alumnes matriculats en l’any acadèmic en curs (antics alumnes) té lloc telemàticament durant el mes de juliol. Els nous alumnes s’han de preinscriure telemàticament a l’aplicatiu que gestiona el Departament d’Ensenyament durant els dies indicats de la primera setmana de setembre, i formalitzar la matrícula posteriorment els dies estipulats pel Departament d’Ensenyament al llarg del mateix mes de setembre.

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015, Llei 4/2017 de 28 de març i Llei 5/2017 de 28 de març)

 • Matrícula oficial (A1, A2 i C1): 275 € + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial (B1, B2.1 i B2.2):  286 € + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 1,3 x la quota + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 1,8 x la quota + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1: 75,35 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B2: 92,85 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1: 100,00 euros.

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria general
  • tenir un títol vigent de família monoparental de categoria general i especial
 • Exempció del 100% de l’import:
  • Nivell intermedi B1 i B2:
   • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
   • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
   • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
   • ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
   • ser membre d’una unitat familiar que percebi la renda garantida de ciutadania,
   • ser víctima de violència de gènere,
   • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d’edat,
   • ser infant o adolescent en acolliment familiar.
  • Nivell avançat C1:
   • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
   • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
   • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
   • ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
   • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d’edat.

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.