Certificats i proves

Diploma 1-96

CERTIFICATS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Certificat de Nivell Bàsic

El certificat de Nivell Bàsic s’obté en aprovar 2n. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades. En la pàgina web de l’escola s’anuncia quan es pot passar a recollir el certificat (generalment a partir del mes d’octubre o novembre de l’any que s’ha aprovat).

Certificat de Nivell Intermedi B1

El certificat de Nivell Intermedi s’obté en aprovar el 3er curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial com per als candidats lliures. Al web de l’escola s’anuncia quan es pot passar a recollir el certificat (generalment a partir del mes octubre o novembre de l’any que s’ha aprovat).

Certificat de Nivell Intermedi B2

El certificat de Nivell Avançat l’expedeix el Departament d’Educació, després que la persona interessada hagi fet la sol·licitud i l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació s’ha de fer a Secretaria a partir del 15 d’octubre. Cal consultar a Secretaria l’import de les taxes.

Documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau)

Certificat de Nivell C1

El certificat de NIvell C1 s’obté en aprovar el 6è curs i l’expedeix el Departament d’Educació, després que la persona interessada hagi fet la sol·licitud i l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació s’ha de fer a Secretaria a partir del 15 d’octubre. Cal consultar a Secretaria l’import de les taxes.

Documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau)

PROVES

Trobareu la informació relativa a la descripció i qualificació de les proves aquí. 

També podeu consultar mostres de proves dels diferents certificats aquí. 

Podeu accedir a la informació relativa a les convocatòries per a l’obtenció dels certificats en els enllaços següents:

  • Convocatòria extraordinària (febrer) aquí.
  • Convocatòria ordinària (maig-juny) aquí.