Cursos especials

Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes i cursos especials de llengua instrumental.

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.
Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores.

Oferta durant el curs 2020-2021

Francès 

  • B2+ “Juste pour le plaisir” – Curs de conversa de nivell B2+ (trimestral)

 Horari: dimecres de 17.00h a 18.30h

Durada: 49,5 hores (11 sessions de 90 minuts per trimestre)

Modalitat: per vídeo conferència (fins que les autoritats sanitàries autoritzin la modalitat presencial)

Dates: 

1r trimestre del 07/10/20 al  17 /12/20

2n trimestre del 13 /01/21 al 24/03/21

3r trimestre del 07/04/21 al 16/06/21

Preu: 95 €  trimestre

Matrícula oberta: Escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Cours de conversation et actualisation linguistique pour les étudiants qui ont terminé le cursus de l’EOI jusqu’au B2 (“nivell avançat”) et souhaitent  continuer à perfectionner leur français oral. Le professeur construit les cours en fonction des besoins et intérêts du groupe.