Cursos especials

Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes i cursos especials de llengua instrumental.

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.
Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores.

Cursos de preparació per les proves de certificat de B1 i B2 d’anglès (segons demanda)

A l’EOI Esplugues preparem els alumnes de batxillerat per a l’obtenció dels certificats de nivell B1 i B2 d’anglès. Estan adreçats a candidats amb un nivell proper al requerit per a superar la prova. Aquests cursos generalment consten d’un total de 30 hores repartides en 20 sessions de 90 minuts.