Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

Normes i procediment abreujat

La matrícula s’efectuarà telemàticament durant la primera quinzena del mes de juliol. Hi haurà diferents dies i franges horàries en funció del nivell i de la qualificació obtinguda en el curs que s’ha acabat de realitzar.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a l’aplicatiu des del qual farà la gestió. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini el dia i hora que s’indica al calendari, sense tancar l’anterior franja.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Els alumnes que es matriculin dins del calendari establert, no podran preinscriure’s de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra només es pot fer durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar disposi de places.