Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Esplugues. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies estipulats pel centre. La preinscripció es fa els primers dies del mes de setembre.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Esplugues.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes que han fet la prova de certificat com a candidats lliures i que volen ser oficials.
 • Alumnes que han fet un curs d’estiu i que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a l’A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial s’ha de portar l’original i una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica els dies estipulats durant la primera setmana de setembre.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI durant el dia i hores indicades pel centre.

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de l’A1 o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a l’A1 cal:
  • preinscriure’s al test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula d’equivalències de certificacions.
   • es té el títol de batxillerat (aprovat l’any en curs o l’anterior i només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir al curs B1.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se simultàniament com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Proves de nivell

Taula d’exempcions del test de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un sol any acadèmic.
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova.
 3. Un cop finalitzat el període de preinscripció s’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) per tal de confirmar si s’ha estat admès per fer el test de nivell i, en cas afirmatiu, caldrà consultar quin dia i hora es fa el test a l’Escola. Es fa un sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places.
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
 6. Posteriorment es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i la informació relativa a si s’ha obtingut plaça.

MATRÍCULA

Cap a mitjan setembre es publicarà al web:

 • El resultat del test de nivell, accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.
 • El resultat del sorteig de places, accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.

La matrícula és fa telemàticament a l’aplicatiu de preinscripció.

Després del període de matrícula de les persones admeses i de la llista d’espera s’obra el període de matrícula per les places vacants. Heu de mirar a la pàgina web de l’escola la llista de les places vacants a final de setembre. La matrícula és presencial. Cal portar la documentació següent:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Imprès de matrícula que us lliuraran a la consergeria o que podeu descarregar aquí.
 • Resguard de preinscripció
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =<33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1 o B2.2 (si escau)