Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Esplugues. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/. La preinscripció es fa els primers dies del mes de setembre.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Esplugues.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes que han fet la prova de certificat com a candidats lliures i que volen ser oficials.
 • Alumnes que han fet un curs d’estiu i que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a l’A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma reconegut pel Departament d’Educació.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma reconegut pel Departament d’Educació.

La preinscripció s’ha de fer:

 • Per via telemàtica els dies estipulats durant els dies estipulats durant la primera setmana de setembre.

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de l’A1 o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a l’A1 cal:
  • preinscriure’s al test de nivell (anglès: test en línia; resta d’idiomes: presencialment a l’escola).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda pel Departament d’Educació.
   • es té el títol de batxillerat (aprovat l’any en curs o l’anterior i només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir al curs B1.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se simultàniament com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Proves de nivell

Alemany, anglès i francès: En línia.

Italià: Presencial.

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un sol any acadèmic.
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova.
 3. Un cop finalitzat el període de preinscripció s’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) per tal de confirmar si s’ha estat admès per fer el test de nivell i, en cas afirmatiu, caldrà consultar quin dia i hora es fa el test tant online com a l’escola de manera presencial (només per a l’italià).
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
 6. Posteriorment es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i la informació relativa a si s’ha obtingut plaça.

MATRÍCULA

Cap a mitjan setembre es publicarà al web:

 • El resultat del test de nivell, accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.
 • El resultat del sorteig de places, accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.

La matrícula és fa telemàticament a l’aplicatiu de preinscripció.

Matrícula places vacants

Després del període de matrícula de les persones admeses i de la llista d’espera, s’obra el període de matrícula per optar a les places vacants que es publicaran a la pàgina web de l’escola. Per sol·licitar una d’aquestes places heu d’aportar la documentació següent:

  • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
  • Imprès de matrícula
  • Resguard de preinscripció (si en teniu)
  • Carnet de família nombrosa, família monoparental o discapacitat igual o superior 33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
  • Documentació acreditativa de nivell, en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1 o B2.2 (si escau)