Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el curs A2 obté el Certificat de nivell bàsic, equivalent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
L’alumnat oficial de B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents, obtenen el Certificat de nivell intermedi B1, equivalent al nivell B1 del MECR.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de mitjan octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells intermedi B2 i avançat C1

 • L’alumnat oficial de B2.2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2, equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • L’alumnat oficial de C1 que superi la prova corresponent obté el Certificat de nivell avançat C1, equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Procediment:
Els Certificats dels nivells intermedi B2 i avançat C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Passos a seguir:

 1. Omplir la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment o per correu electrònic al centre juntament amb la fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport.
  Els aprovats al mes de juny a partir del mes de novembre.
  Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
 2. Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
  Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  O al portal de pagament de “La Caixa”, si es disposa d’un compte corrent a la mateixa entitat.
 3. Retornar a la secretaria del centre presencialment o per correu electrònic el resguard de pagament juntament amb el comprovant de pagament.
 4. En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu ordinari als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
  Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes. En el cas que no es pugui recollir personalment,  es pot autoritzar una altra persona, la qual, a més del seu DNI, ha de presentar la documentació següent:

  – Document acreditatiu de l’autorització.

  – Fotocòpia simple del DNI de la persona sol·licitant del certificat.

  El document acreditatiu de l’autorització ha d’identificar el nom, cognoms i núm. de DNI tant de  la persona interessada com de l’autoritzada,  les quals signaran el document, que expressarà que l’objecte de l’autorització és recollir a la secretaria d’aquest centre el certificat esmentat.

 

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1)

 • Ordinària: 75,70€
 • Famílies nombroses generals o monoparentals generals i especials: 37,85 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills): Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts