Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària (febrer) i ordinària (juny) de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

A l’Escola Oficial d’Idiomes Esplugues els candidats lliures poden realitzar la prova en la convocatòria extraordinària per a obtenir el Certificat de Nivell intermedi B1 d’anglès. En canvi, en la convocatòria ordinària els candidats lliures tenen l’opció de presentar-se a la prova per obtenir el Certificat de Nivell intermedi B1, Certificat de Nivell intermedi B2 i el Certificat de Nivell Avançat C1 de qualsevol idioma dels que el centre ofereix.