Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza aquest full: