Documentació bàsica

La cultura digital apareix en pràcticament tots els documents bàsics del centre. A continuació es remarquen els aspectes més importants de cada un d’ells.

PEC

NOFC

 

Comissions del claustre

Comissió d’Estratègia Digital: assumiran les seves funcions el Director Herbert Wiedemann, la Coordinadora digital (Anna Berrios), la Secretària (Francesca Augé) i la Coordinadora de comunicació global (Francesca Jándula). Es reuniran periòdicament, en general durant una hora quinzenal.

 

Coordinador Digital

Aquest càrrec l’assumeix la Coordinadora digital, que ha obtingut el perfil professional específic i les seves funcions són:

 1. Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.
 2. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centres en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Educació.
 3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
 4. Assessorar l’equip directiu en la implantació i en l’ús de programari de gestió de centre (certificats electrònics…).
 5. Gestionar les petites incidències amb els ordinadors.
 6. Administrar els usuaris i els cursos i les còpies de seguretat a l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle.
 7. Assignar les adreces del professorat i gestionar el domini de G Suite for education.
 8. Coordinar el desplegament de la competència digital docent.
 9. Fer propostes de millora a l’equip directiu relacionades amb els recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Educació.
 10. Acollir e informar al professorat nou en tot el que tingui relació amb les TIC.
 11. Implementar la Formació interna de centre (FIC)

 

Formació

En la mostra escola tindrà un lloc especialment rellevant la formació docent interna i periòdica per actualitzar la metodologia, el domini de les tecnologies (TAC) i facilitar a tot l’equip docent la implementació d’aquests recursos a l’aula. Durant el curs 2022-2023, la nostra Formació interna de centre (FIC) s’implementarà durant els mesos de setembre de 2022 i abril de 2023 i segueixen els preceptes del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC)

 

Projecte de Direcció

El projecte de direcció només cita l’objectiu del PEC respecte a la cultura digital i assumeix els objectius, accions i planificació que ja està detallada en aquesta Estratègia Digital de Centre (EDC).