Normes i funcionament (NOFC) – normes de convivència

ELS ALUMNES

Tots els alumnes de l’EOI Esplugues tenen els mateixos drets i deures bàsics.

Els òrgans de govern del centre vetllaran pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes i adoptaran les mesures de prevenció necessàries per garantir-los i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència d’aquest centre. (Concreció dels drets de l’alumnat expressats en la Llei d’Educació de Catalunya, de 17 de juliol de 2009 article 21).

 

És competència de la direcció garantir la mediació en la resolució de conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes. De la resolució de conflictes disciplinaris seran informats el Consell escolar i el Claustre i, si escau, els Serveis Territorials del Baix Llobregat, que vetllaran perquè s’atenguin a la normativa vigent.

 

DRETS DELS ALUMNES

L’exercici dels drets per part de l’alumnat implicarà el reconeixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

 1. Els alumnes tenen dret que es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la seva intimitat quant a creences i conviccions.
 2. En el marc de la normativa legal establerta, el dret al qual es refereix l’apartat anterior es garantirà mitjançant la informació relativa al Projecte educatiu d’aquest centre, que es proporcionarà als alumnes abans de formalitzar la matrícula.
 3. Tots els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal.
 4. Els alumnes tenen dret que el centre guardi reserva de tota informació sobre les seves circumstàncies personals i familiars.
 5. Tots els alumnes tenen dret a la llibertat d’expressió sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.
 6. Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar i han de ser informats dels objectius, criteris i procediments d’avaluació.
 7. Els alumnes rebran al llarg del curs informació sobre l’evolució del seu procés educatiu i al final de curs una valoració en cadascuna de les destreses avaluades i una nota final.
 8. Els alumnes poden sol·licitar els aclariments que considerin necessaris sobre la seva avaluació.
 9. Els alumnes tenen a la seva disposició un full de reclamació que poden demanar a consergeria en el qual poden exposar les seves queixes sobre el funcionament del centre.
 10. Els alumnes tenen a la seva disposició una bústia per fer arribar suggeriments o propostes de millora als seus representants al Consell escolar.
 11. Els alumnes tenen dret a participar en la vida i el funcionament del centre mitjançant l’elecció dels seus representants al Consell escolar.
 12. Els alumnes tenen dret a associar-se i reunir-se en el centre, respectant el normal desplegament de les activitats acadèmiques i els horaris d’obertura del centre, sempre que sigui per a activitats relacionades amb el seu procés educatiu i amb la comunicació prèvia a l’Equip directiu del centre.
 13. L’alumne té el dret d’expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials i rebre l’ensenyament en la llengua en què està matriculat.
 14. Tots els alumnes tenen dret que la seva activitat acadèmica es desenvolupi en les degudes condicions de seguretat i higiene.
 15. L’alumne té dret a avaluar la tasca docent del seu professor (la metodologia emprada, les activitats fetes a classe, etc.)

 

DEURES DELS ALUMNES

L’estudi i l’esforç constitueixen un deure bàsic dels alumnes i queden reflectits en les obligacions següents:

 1. Assistir a classe amb puntualitat i participar en les activitats orientades a desenvolupar els plans d’estudi.
 2. Adquirir i portar els materials que el professor consideri imprescindibles per al correcte seguiment de la classe.
 3. Complir i respectar els horaris.
 4. Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge i mostrar-li respecte.
 5. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys.
 6. Comunicar al professor la causa de la seva absència.

 

Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i de les llibertats de tots els membres de la comunitat educativa:

 1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots.
 2. No discriminar ningú.
 3. Respectar el caràcter propi del centre, el seu Projecte educatiu, el reglament d’organització i funcionament i el projecte lingüístic.
 4. Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal·lacions, i respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 5. Constitueix un deure dels alumnes participar i col·laborar activament en la vida i funcionament del centre.
 6. L’alumnat té el deure de col·laborar amb l’Equip directiu del centre en el compliment de les normes que s’estableixin per a la seguretat col·lectiva en cas d’accident, sinistre o d’altres semblants, segons les orientacions del Pla d’emergència i evacuació.
 7. L’alumne té el deure de comunicar al professorat qualsevol anomalia o incident que observi o del qual tingui coneixement.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA

Saber conviure és tenir la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, de compartir, cooperar, respectar, autoregular-se i de saber comunicar-se de manera positiva amb l’entorn.

La convivència ha de servir per:

 • Educar per la pau i pel respecte als drets humans.
 • Prevenir la violència.
 • Propiciar la integració de tot l’alumnat.
 • Afavorir els aprenentatges

 

Per tot això, s’hauran de conèixer i seguir els següents preceptes:

 1. Respectar la integritat física i moral de tots els membres de la comunitat educativa, així com les seves pertinences.
 2. Tenir un tracte respectuós amb tots els membres de la comunitat educativa.
 3. Mantenir un esperit de bona convivència, participació activa i cooperació en totes les activitats que es duen a terme al centre.
 4. Respectar les instal·lacions, el mobiliari i el material.
 5. Mantenir netes i ordenades totes les dependències que cada membre de la comunitat escolar usi.
 6. Abstenir-se de menjar o beure a les aules, biblioteca i sala d’ordinadors.
 7. No fumar dins l’edifici ni al recinte de l’escola.
 8. Respectar les indicacions i instruccions.
 9. Abstenir-se d’usar el mòbil dins l’aula si no és per finalitats pedagògiques.
 10. Fer ús només dels espais següents (a no ser que estigui acompanyat pel personal del centre): hall, aula, biblioteca, bar, lavabos i els passadissos que porten a aquests llocs.

 

Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència les següents actuacions:

 1. Expressar el desconeixement de les normes de convivència o no complir amb els seus preceptes.
 2. No respectar el caràcter propi del centre, expressat en el Projecte Educatiu de Centre.
 3. No respectar la integritat física o moral de tots els membres de la comunitat educativa o les seves pertinences.
 4. Mostrar un llenguatge o conductes irrespectuoses envers algun membre de la comunitat educativa.
 5. Demostrar una actitud manifestament negativa envers l’aprenentatge.
 6. Mostrar comportaments que distorsionin la bona convivència.
 7. Usar les instal·lacions, el mobiliari i el material del centre de manera indeguda.
 8. Embrutar.
 9. Menjar o beure a les aules, biblioteca o sala d’ordinadors.
 10. Fumar dins el centre o en el recinte.
 11. No respectar les indicacions i instruccions.
 12. Actuar de manera fraudulenta en la realització d’exàmens.

 

Es consideraran conductes greument perjudicials per a la convivència  les següents:

 1. Els actes d’indisciplina, agressió, injúria o ofenses greus contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
 2. La discriminació cap a algun membre de la comunitat educativa per raons de raça, sexe, nacionalitat, religió, situació econòmica o social o discapacitat física, sensorial o psíquica.
 3. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
 4. El robatori de pertinences d’altres alumnes, del personal del centre o objectes del centre.
 5. La falsificació o sostracció de documents acadèmics.
 6. L’ incompliment de les sancions imposades.
 7. Els danys greus causats per ús indegut o intencionat en el recinte escolar, en els materials o documents del centre o en els bens d’altres membres de la comunitat educativa.
 8. La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de convivència.
 9. Els actes injustificats que pertorbin greument les activitats del centre.
 10. Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

 

Correccions i sancions

Els professors tenen el dret i el deure de fer respectar les normes de convivència per part dels alumnes i corregiran aquells comportaments que hi siguin contraris. Així mateix, informaran la direcció sobre qualsevol incidència que es produeixi. L’alumnat està obligat a seguir les instruccions del professorat i del personal no docent tant dins com fora de l’aula.

Les conductes contràries a les normes de convivència es corregiran mitjançant una amonestació verbal per part del professorat, excepte en el cas d’actuacions fraudulentes en la realització d’exàmens, que hauran de ser comunicades a la direcció, qui aplicarà la sanció pertinent. Si l’alumne es reiterés en aquestes conductes, el professor farà comparèixer l’alumne davant la direcció, qui decidirà la correcció a aplicar segons la gravetat i la reiteració de la falta.

Les conductes contràries a les normes de convivència i les greument perjudicials per a la convivència seran corregides segons els articles de la LEC (34-37).

Qualsevol correcció o sanció a un alumne menor d’edat serà també comunicada als seus pares o tutors pel Cap d’estudis.

 

RÈGIM DISCIPLINARI.  APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I SANCIONS

Aplicació de mesures correctores i sancions

Es poden corregir, d’acord amb el que es disposa en aquest document, els actes contraris a les normes de convivència del centre, així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats culturals.  Igualment, poden corregir-se les actuacions de l’alumne, que encara que dutes a terme fora del recinte escolar, siguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions ha de ser proporcionada a la conducta i ha de tenir en compte les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

 

Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en compte les següents circumstàncies:

 1. Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat:
  • El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.
  • No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries a la convivència en el centre.
  • La presentació d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.
  • L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.

 

 1. Circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumne:
 • Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats recentment al centre.
 • La premeditació i la reiteració.
 • La publicitat manifesta.

 

Mesures correctores

 • Mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de  convivència del centre (irregularitats)
 1. Amonestació oral.
 2. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o de la direcció del centre.
 3. Amonestació escrita.
 4. Expulsió de l’aula.
 5. Pèrdua del dret d’utilització dels recursos tecnològics del centre tant físics com virtuals.
 6. Inhabilitació temporal per cursar estudis al centre durant el qual tindrà prohibit l’accés a l’escola i qualsevol comunicació amb el centre.

La imposició d’aquestes mesures correctores (menys en el cas de l’apartat a.) ha de ser comunicada de forma que en quedi constància per l’interessat o als pares o representants legals de l’alumne en cas d’alumnes menors d’edat.

L’aplicació d’aquestes mesures correspon a:

 • Qualsevol professor del centre, escoltat l’alumne, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a. b. c.
 • El cap d’estudis o la direcció del centre, escoltat l’alumne, en la resta de mesures.

 

 • Sancions (mesures correctores per a les conductes greument perjudicials per a  la convivència en el centre – o faltes)

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes són les següents:

 1. La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.
 2. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període màxim de tres mesos, durant el qual tindrà prohibit l’accés al centre i qualsevol comunicació amb el centre.
 3. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o el que resti per a la finalització del curs acadèmic, si el període és inferior, durant el qual tindrà prohibit l’accés al centre i qualsevol comunicació amb el centre.
 4. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre, la qual implica tenir prohibit l’accés al centre i qualsevol comunicació amb el centre.

 

A partir del curs 2018-19 es farà signar una carta de compromís, on l’alumnat deixarà constància d’estar assabentat d’aquestes normes i de la seva disposició a respectar-les. Es començarà amb els alumnes de primer.