Diagnosi

Com a primer pas per crear la nostra Estratègia Digital de Centre hem portat a terme una Diagnosi utilitzant dos recursos:

L’eina diagnòstica SELFIE per tal d’avaluar la competència digital del centre. Aquests qüestionaris, adreçats al professorat, a l’alumnat i a l’equip directiu, ens han permès avaluar els punts forts i febles del nostre ús de les tecnologies digitals.

El professorat també va omplir una segona enquesta digital per valorar la seva Competència Digital.

A més a més, per a poder aprofundir en algun dels àmbits predeterminats, elaborem formularis més concrets periòdicament i en recollim els resultats.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten punts forts i punts febles segons diferents aspectes, dels quals els més destacables són:

Punts forts: La totalitat del professorat utilitza entorns virtuals d’aprenentatge habitualment i recursos educatius digitals per desenvolupar les tasques pedagògiques i està molt implicat en el desenvolupament de la digitalització.

Punts febles: Les infraestructures i la xarxa limiten l’ús extensiu dels recursos digitals. L’avaluació i la retroalimentació amb recursos digitals no és la més utilitzada.

Hem elaborat la nostra diagnosi a partir dels següents documents de referència: