Usuaris de l’escola

Les escoles oficials d’idiomes són centres públic d’ensenyament d’adults no obligatori i, per tant, la promoció i continuïtat de l’alumnat cada curs és susceptible de sofrir nombrosos canvis. És per això que el registre en les aules virtuals (Moodle o Classroom en el nostre Google Workspace) el fa individualment cada alumne al/els curs/os on s’hagi matriculat. El professorat proporciona les instruccions pertinents en cada cas per facilitar l’accés als espais virtuals d’aprenentatge.