Nota informativa taxes i preus públics COVID-19

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020:

 No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.

 No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula del curs 2020-2021.

Trobareu les taxes i els preus al document enllaçat.