Informació pels pares

Informació pels pares d’alumnes menors d’edat

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres d’ensenyament de règim especial no obligatori. No obstant, una vegada l’alumne  s’ha matriculat, la seva assistència a classe és obligatòria i qualsevol falta d’assistència (només en el cas dels alumnes menors) cal que sigui degudament justificada per escrit. El professorat porta un control de l’assistència de l’alumnat menor d’edat i es pot consultar en temps real a l’app o mensualment a la web Centrosnet.

Els pares/tutors legals de l’alumnat poden justificar les faltes. Podeu trobar els justificants a la web de la nostra escola (a la secció “Escola”, “Absències de l’alumnat” a l’apartat “Formularis de justificació”).

En el cas d’absència imprevisible del professorat (aquesta es notifica a través de l’app, al tauler d’anuncis de l’entrada i a la pàgina web) els alumnes poden abandonar el centre. Per aquest motiu és important que signeu l’autorització per la qual els alumnes poden abandonar el centre en cas d’absència del seu professor i la feu arribar a la Secretaria o a la Consergeria del centre oberta de 9 a 21 hores el més aviat possible, ja sigui en persona o bé per correu, juntament amb una còpia del DNI de la persona que signa l’autorització. També podeu lliurar aquesta autorització directament al professor.

Finalment, si els justificants de falta d’assistència els signa una persona diferent a la que ha signat l’autorització annexa, adjunteu una fotocòpia del DNI de la persona que justifica la falta.

Document “Informació als pares dels menors”