Taxes i Preus públics

Curs 2024-2025

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

    1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
    2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

 

Taxes i preus públics al web del Departament d’Educació

Exempcions generals per a taxes i preu públics

Altres Bonificacions en preus públics

Reserva de places per a Professors.

 

TAXES: Pàgina Gencat
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 297,60€+30*€ 386,90€+39*€ 535,70€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 148,80€+15*€ 193,45+19,50*€ 267,85€ + 27*€
Exempcions 0,00€

Consulteu aquí les Exempcions generals i addicionals

*Preu públic obligatori El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

   

PREUS PÚBLICS: Pàgina Gencat (
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30*€ 357,50€+39*€ 495,00€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+15*€ 178,75€+19,5*€ 247,50€ + 27*€
Exempcions: 0,00€+ 0,00€*

Consulteu aquí les altres bonificacions

*Preu públic obligatori: El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

 

Marc Legal:

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig,

Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre,

Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener,

*En qualsevol cas de reducció de la taxa de matrícula s’haurà d’aportar la justificació corresponent de les Exempcions

  • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
  • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
  • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
  • persones privades de llibertat: certificat de l’Administració de Justícia
  • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l’administració corresponent.
  • persones víctimes de violència de gènere:ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dept. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.
 
RESERVA PER A PROFESSORS

Veure tota la informació a la GENCAT


Sol·licitud de retorn de taxes i preus públics (per actualitzar)

Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al XXXX d’octubre

Fins al XXX  de febrer per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

**La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Llei 5/2017, del 28 de març,

Ordre ENS/230/2017, de 9 d’octubre,per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d’idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l’Ordre EDU/387/2007, de 19 d’octubre, per la prestació del servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017)

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny,              

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/#bloc3

Save

Save