Taxes i Preus públics

Curs 2021-2022

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , C1 i C2.
  3. Exempcions generals per a taxes i preu públics
  4. Altres Bonificacions en preus públics
 1. Reserva de places per a Professors.

 

TAXES: Pàgina Gencat
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 286,00€+30€* 371,80€+39€ 514,80€ + 54€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 143,00€+15€* 185,90€+19,50€ Segona Repetició

257,40€ + 27€

Exempcions 0,00€

Consulta aquí les Exempcions generals i addicionals

*Nou preu públic obligatori El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

   

PREUS PÚBLICS: Pàgina Gencat (
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30€* 357,50€+39€ 495,00€ + 54€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+15€* 178,75€+19,50€ 247,50€ + 27€
Exempcions: 0,00€+ 0,00€*

Consulta aquí les altres bonificacions

*Nou preu públic obligatori: El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

 

Marc Legal:

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig,

Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre,

Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener,

*En qualsevol cas de reducció de la taxa de matrícula s’haurà d’aportar la justificació corresponent de les Exempcions

 • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
 • persones privades de llibertat: certificat de l’Administració de Justícia
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l’administració corresponent.
 • persones víctimes de violència de gènere:ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dept. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.
 
RESERVA PER A PROFESSORS

Veure tota la informació a la GENCAT


Altres aclariments:

 

Sol·licitud de retorn de taxes

Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 4 d’octubre

Fins al 14 de febrer per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

**La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Llei 5/2017, del 28 de març,

Ordre ENS/230/2017, de 9 d’octubre,per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d’idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l’Ordre EDU/387/2007, de 19 d’octubre, per la prestació del servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017)

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny,              

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/#bloc3

Save

Save