Taxes i Preus públics

Curs 2020-2021

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , C1 i C2.
  3. Reserva de places per a Professors.

Exempcions

 

****Aquest any, com a mesura derivada de la Covid, s’anul·la excepcionalment la taxa de penalització per les  repeticions en el cas dels alumnes del curs 2019-2020.

TAXES: Pàgina Gencat

 

Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 286,00€+30€** 371,80€+30€** 514,80€ + 30€**
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 143,00€+30€** 185,90€+30€* Segona Repetició

257,40€ + 30€**

Exempcions 0,00€. Consultar directament Gencat:

**Quota complementària

   

PREUS PÚBLICS: Pàgina Gencat
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30€** 357,50€+30€** 495,00€ + 30€**
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+30€** 178,75€+30€* 247,50€ + 30€**
Exempcions: 0,00€Consultar directament Gencat:

**Quota complementària

*En qualsevol cas de reducció de la taxa de matrícula s’haurà d’aportar la justificació corresponent de les Exempcions

  • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
  • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
  • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
  • persones privades de llibertat: certificat de l’Administració de Justícia
  • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l’administració corresponent.
  • persones víctimes de violència de gènere:ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dept. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.
 
RESERVA PER A PROFESSORS

Veure tota la informació a la GENCAT


Altres aclariments:

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La devolució de la quota complementària està subjecta a la sol·licitud de retorn de taxa de matrícula per renúncia.

La quota complementària de 30 € ha estat  aprovada pel Consell Escolar de l’EOI de Tarragona , per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Existeix a totes les EOI de Catalunya.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Sol·licitud de retorn de taxes

Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre

Fins al 15 de febre  de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

**La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Llei 5/2017, del 28 de març,

Ordre ENS/230/2017, de 9 d’octubre,per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d’idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l’Ordre EDU/387/2007, de 19 d’octubre, per la prestació del servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017)

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny,              

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/#bloc3

Save

Save