Taxes i Preus públics

Curs 2018-2019

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

Directe a Ia pàgina de la  Gencat

TAXES:

Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 286,00€+30€** 371,80€+30€** 514,80€ + 30€**
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 143,00€+30€** 185,90€+30€* 257,40€ + 30€**
Exempcions: 0,00€

a) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.

e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

f) Les víctimes de violència de gènere.

g) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi

del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.***

h) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri

d’Educació, Cultura i Esport.***

i) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el

batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

j) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de

persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

*** En els casos de les lletres g i h, els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.

**Quota complementària

   

PREUS PÚBLICS:

Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30€** 357,50€+30€** 495,00€ + 30€**
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+30€** 178,75€+30€* 247,50€ + 30€**
Exempcions: 0,00€

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa

d’inserció.

f) Les persones víctimes de violència de gènere.

g) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. Aquesta condició

s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o

òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

h) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi

del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.***

i) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri

d’Educació, Cultura i Esport.***

*** En els casos de les lletres  i i, els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.

**Quota complementària

*En qualsevol cas de reducció de la taxa de matrícula s’haurà d’aportar la justificació corresponent de les Exempcions

  • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
  • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
  • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
  • persones privades de llibertat: certificat de l’Administració de Justícia
  • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l’administració corresponent.
  • persones víctimes de violència de gènere:ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dept. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.

 

RESERVA PER A PROFESSORS

Professorat: 0,00€+30€**
1) Cursos extensius d’anglès:

1.1 Professorat dels cursos extensius d’anglès 2017-2018 que ha superat el curs i que continua dins d’aquest programa.

1.2. Professorat que s’incorpora a aquest programa el curs 2018-2019 com a nou alumna.  En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs i s’incorpora al programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

1.2 Professorat matriculat en els cursos extensius d’anglès 2017-2018 que hagi superat el curs i que es canvia a un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.

2) Reserva de places:

2.1 Professorat que obté una reserva de places el curs 2018-2019.  En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs i s’incorpora al programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

2.2 Professorat matriculat dins la reserva de places els cursos anteriors que ha superat el curs i que continua en un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.

**Quota complementària

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La devolució de la quota complementària està subjecta a la sol·licitud de retorn de taxa de matrícula per renúncia.

La quota complementària de 30 € ha estat  aprovada pel Consell Escolar de l’EOI de Tarragona , per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Existeix a totes les EOI de Catalunya.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Sol·licitud de retorn de taxes:

Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre

Fins al 15 de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

**La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Llei 5/2017, del 28 de març,

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny,              

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/#bloc3

Save

Save