Canvi d’horari

L’alumne pot sol·licitar un canvi d’horari a la secretaria si, per raons de força major, no pot assistir a les classes en l’horari en què s’ha matriculat.

La resposta de la sol·licitud es farà per via correu electrònic.

En casos especials s’ha de justificar documentalment i es concedeix segons la disponibilitat de places vacants.

Trobareu la informació detallada Normes Administratives. Cliqueu aquí

TERMINIS:

Tipus de curs                                                Data límit

Procediment general                                       Fins l’últim dia lectiu del mes de març

Curs extensiu (excepcionalment)                     Fins l’últim dia lectiu del mes de març

Curs intensiu (1r quadrimestre) a extensiu      Durant el 1r mes de classe

Curs extensiu a intensiu 1r quadrimestre         Durant la 1a quinzena del curs

DOCUMENTACIÓ:

Justificant acreditatiu del fet que motiva el canvi.  Formulari de Sol·licitud.