Cursos d’estiu i especials

OFERTA DE CURSOS GENER 2020

Slow English

Clica la imatge per fer-la més gran


Funetics

Clica la imatge per fer-la més gran


Recupera el teu àrab!

Clica la imatge per fer-la més gran


Rus per al sector turístic

Clica la imatge per fer-la més gran


Posa en forma el teu rus!

Clica la imatge per fer-la més gran


MATRÍCULA

Matrícula a la Secretaria de l’EOI Tarragona de divendres 10 a dijous 16 de gener en horari de matins de 10:00 a 13:00 i de tardes (dimarts, dimecres i dijous) de 16:00 a 17:30.

Documentació necessària:

 • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
 • Acreditació de nivell requerit (segons el curs)
 • Documentació acreditativa de bonificació o exempció (original i fotocòpia), si escau.

PREUS

Preu normal (100%) Bonificacions (50%) Exempcions (0%)
SLOW ENGLISH 196,20€ + 5€ material 98,10€ + 5€ material 5€ material
FUNETICS 201,20€ + 5€ material 100,60€ + 5€ material 5€ (material)
RECUPERA EL TEU ÀRAB! 202,05 € 101, 03€
RUS PER AL SECTOR TURÍSTIC 276,20€ + 5€ material 138,10€ + 5€ material 5€ (material)
POSA EN FORMA EL TEU RUS! 154,75€ + 5€ material 77,38€ + 5€ material 5€ (material)

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

ÉS NECESSÀRIA LA JUSTIFICACIÓ PRÈVIA DOCUMENTAL

Cursos presencials

ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny

Bonificacions (50%)

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals.

Exempcions (0%)

 • Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles.

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues bonificacions del 50% comporta l’exempció del preu públic.

Cursos semipresencials i en línia

ORDRE ENS/230/2017, de 9 d’octubre

Bonificacions (50%)

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals.

Exempcions (0%)

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els seus cònjugues i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.

NORMATIVA VINCULANT 

Els cursos instrumentals i monogràfics de l’EOI Tarragona són cursos de diferent durada i extensió, i no són oficials igual que els que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté no és equivalent al dels estudis oficials al centre, per tant no permet una convalidació directa, ni garanteix el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular. Tampoc no garanteix que es pugui obtenir una plaça en els cursos oficials.

Cal tenir en compte que:

 • no es retornarà sota cap concepte l’import total o parcial de la matrícula, cas que l’alumne decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.
 • la formalització de la matrícula en qualsevol dels cursos implica l’acceptació de tota la normativa que els afecta.

En el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes accepten les següents condicions:

 • Complir les normes de convivència que consten a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre [NOFC EOIT] – (comportament correcte i tolerant, actitud participativa, etc.)
 • Els certificats d’assistència seran donats a qui hagi assistit a un mínim del 80% de les classes.

L’edat mínima per matricular-s’hi és de 16 anys dins del curs.
El nombre mínim d’alumnes per formar un grup és de 12. Cas que el grup no es pugui formar, es retornaran els diners de la matrícula als interessats.


MÉS INFORMACIÓ

 • Secretaria de l’EOI Tarragona:
  • matins 10:00 – 13:00
  • tardes (dimarts, dimecres i dijous) 16:00-17:30
 • Telèfon: 977 226 936
 • Correu @: eoitgncursestiu@gmail.com