Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari, inscripció i altres informacions

ℹ️ INFORMACIÓ I CALENDARI DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA A l’EOI DE TARRAGONA

⚠️ Si, per motius justificats, algun candidat necessita fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, haurà de sol·licitar-ho responent aquest formulari com a molt tard una setmana abans de la prova.