Preguntes freqüents

1. ACCÉS A L’EOI DE TARRAGONA

 1.1 Edat:  

Per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)

Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

1.2 Oferta d’Idiomes:

Alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès i rus.

1.3.1 Titulacions: 

L’EOI de Tarragona imparteix els següents nivells i cursos:

                                                                                                                                              MECR  

BÀSIC 1r i 2n Tots idiomes certificat de Nivell Bàsic = A2
INTERMEDI B1 3r Tots idiomes certificat de Nivell Intermedi = B1
INTERMEDI B2 4t i 5è Tots idiomes certificat de Nivell Avançat = B2
AVANÇAT C1  C1 Anglès, Francès i  Català = C1
AVANÇAT C2  C2 Català

A partir del 2019, es posarà en marxa el C2 d’altres idiomes, repartits en 2 cursos.

= C2

1.3.2 Modalitat de cursos oficials:

 • Cursos extensius oficials:

De setembre a juny, dues sessions de classe setmanals de 2h15m.

 • Semi presencials:

De setembre a juny, una sessió de classe setmanal de 2h15m, amb assistència obligatòria.

 • Intensius Quadrimestrals:

–    1r quadrimestre de setembre a gener, quatre sessions de classe setmanals de 2h30 de dilluns a dijous. La matrícula es realitza al juliol per l’alumnat del curs precedent i al setembre pel nou alumnat.

–   2n quadrimestre de febrer a juny, quatre sessions de classe setmanals de 2h30h de dilluns a dijous. La preinscripció i matrícula es realitza al mes de gener.

1.4.1  Preinscripció i matrícula:

La preinscripció permet l’accés a una EOI per primera vegada o si procedeixes d’una altra escola.

Es realitza, de manera telemàtica,  entre els darrers dies d’agost i els primers de setembre en aquesta plataforma: https://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ (pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), on també s’han de consultar els resultats dels tests de nivell i de l’estat de la preinscripció. Per aquells usuaris que no tenen accés a Internet, hi ha un dia de preinscripcions presencials als centres

El calendari de preinscripció, així com la resta de tràmits a realitzar fins a formalitzar la matrícula oficial es publica en el web de l’EOI Tarragona,  en l’apartat de Matrícula, a partir del 15 de juliol.

En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer:

-S’han de preinscriure a primer curs, les persones que no tenen coneixements de l’idioma que volen estudiar. Per accedir a primer curs no s’ha de fer test de nivell, excepte per  espanyol per a estrangers i català on s’ha de fer test de nivell en tots els casos independentment del curs on es vol accedir.

Les persones que disposen d’un certificat acreditatiu de coneixements de l’idioma, l’han de presentar en el moment de fer el test.

Les persones que ja tenen coneixements d’ un idioma poden accedir a un curs superior. En aquest cas tenen dues opcions:

 • Fer la preinscripció demanant “test de nivell”. Clica per més informació.
 • Fer la preinscripció directament a un nivell sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, en els següents casos:

○     Haver aprovat el curs anterior en una EOI.

○     Tenir el certificat de nivell bàsic, el certificat de nivell intermedi o el certificat de cicle elemental d’EOI.

○     Tenir alguna de les acreditacions que consten a les taules d’exempcions.

En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita qualsevol d’aquestes circumstàncies.

1.4.2  Matrícula alumnat oficial del curs anterior:

La matrícula és telemàtica i es realitza durant el mes de juliol segons calendari establert pel Departament d’Educació. El sistema segueix un ordre de prioritat: alumnes aptes / no aptes / no qualificat / no presentats / renúncia. El calendari i les instruccions es publiquen al web de l’EOI Tarragona a finals de juny.

Si un alumne oficial del curs anterior no es matricula pel curs següent, perd la seva plaça ja que només la conserven els alumnes que promocionen.

Així doncs, si has deixat passar un curs sense matricular-te i vols tornar a l’escola,  has de tornar a fer la preinscripció.

1.5 Accés alumnat lliure:

Són candidats sense assistència a classe. La matrícula implica la realització de l’examen per obtenir el nivell intermedi i el nivell avançat .

La inscripció és telemàtica.  Per consultar tota la informació, aneu a la pàgina de la Generalitat aquí.

Segons el que estableix el Departament d’Educació, per tots els idiomes hi ha una convocatòria ordinària al juny (inscripció telemàtica al febrer) i  per anglès hi ha dues convocatòries d’examen, una extraordinària al mes de febrer (inscripció telemàtica al mes de novembre).

 

2. ASSISTÈNCIA

El fet de pagar les taxes de matrícula implica el dret a fer l’examen.

El professorat porta el control d’assistència i informa mensualment la plataforma  de gestió de l’expedient de l’alumne, Centrosnet. L’alumne pot consultar-lo, així com els pares/tutors dels alumnes menors d’edat.

Es demana un mínim d’assistència en els idiomes que segueixen l’avaluació contínua. En cas d’un idioma que fa examen final, l’assistència no pot incidir mai en el dret a fer-lo.

 

3. AVALUACIÓ I EXÀMENS

 3.1.- Exàmens oficials.

 • Modalitat de promoció de curs:

La promoció  d’un curs a un altre es pot realitzar:

1.- Mitjançant un examen final, realitzat entre finals de maig i principis de juny.

2.- Mitjançant una Avaluació Contínua on s’exigeix una assistència mínima a classe.

Cada idioma decideix el seu sistema excepte en els exàmens de certificat on es fa un examen final: B1, B2 i C1.

 • Convocatòries possibles:

El nombre de convocatòries possibles per nivell és el doble dels cursos que s’imparteixen a cada nivell (4 per al Bàsic, 2 per a l’Intermedi B1, 4 per a l’Intermedi B2 i 2 per a C1), però en cap cas es pot fer un curs més de TRES vegades.

NIVELLS CURSOS REPETICIÓ POSSIBLE
NIVELL BÀSIC

 

*Total de 4 cursos més una convocatòria addicional

 

 

 

A1

 

 

Per segona  vegada automàticament.

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional.

 

Total: màxim 3 vegades

 

 

 

A2

Per segona vegada  automàticament.

Total: màxim 2 vegades

 

*Si l’A1 s’ha superat en la primera convocatòria, l’A2 també es pot cursar fins a 3 vegades si es demana la Convocatòria addicional

 

 INTERMEDI B1

 

 

B1*

 

Per segona  vegada automàticament.

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional

 

 INTERMEDI B2

 

*Total de 4 cursos més una

Convocatòria addicional

 

 

B2.1

Per segona vegada automàticament .

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional

Total: màxim 3 vegades

 

 

 

B2.2

Per segona vegada  automàticament

 

*Si el B2.1 s’ha superat en la primera convocatòria, el B2 també es pot cursar fins a 3 vegades si es demana la Convocatòria addicional

 

 

AVANÇAT C1

 

 

 

C1

 

Per segona vegada  automàticament.

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional

*En aquells idiomes que aquest nivell estigui dividit en dos cursos, 3rA i 3rB, es seguirà el mateix procediment dels nivells bàsic i avançat.

 • Dates i resultat dels exàmens oficials.

El calendari de dates d’exàmens es publica a partir del mes de febrer en la pàgina web de l’escola. En aquesta publicació es contempla un termini per sol·licitud de canvi justificat de data d’examen. També es publica la data de tutoria d’examen, moment en que l’alumne pot veure els seus exàmens i fer-ne una reclamació si escau.  L’alumne pot consultar la seva nota en la plataforma de gestió CENTROSNET

Si es tracta d’un examen de Certificat de Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 o C1  l’alumne ha de sol·licitar la revisió d’examen i disposa d’un termini de 48 hores per presentar una reclamació per escrit sobre la seva nota, si escau.

3.2.- Exàmens lliures 

El Departament d’Educació publica dues convocatòries per any per la realització dels exàmens de Certificat Intermedi B1, Intermedi B2 i C1:

–  Extraordinària: la matrícula al mes de novembre i l’examen al febrer (només per anglès). Clica per a més INFO

– Ordinària: la matrícula al febrer i examen al juny (tots els idiomes).

 • Informació exàmens lliures, data,  preus, documentació

Cada convocatòria publicarà en el seu moment tota la informació, preus i dates a Internet.

 • Com fer arribar la documentació per les proves lliures?

Personalment, per correu electrònic o correu ordinari.

 • Durada de l’examen

Certificat Intermedi B1: 3 hores 30 minuts (aprox.)

Certificat Intermedi B2: 4 hores (aprox.)

Certificat C1: 4 hores (aprox.)

 • Confirmació data i hora examen lliure

Cada convocatòria indica les dates i hores dels exàmens

 • Què fer després del pagament examen lliure?

Seguir les instruccions publicades a la convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i C1 dels diversos idiomes en el web de la Generalitat.

 • On es publicaran les llistes d´admesos examen lliure juny?

En el web de la Generalitat.

 • Com obtenir títol amb examen lliure?

S’obté en superar la prova i sol·licitant el títol a l’EOI. Més informació a “Tràmits administratius”

 • Com saber si estic admés/a per l’examen lliure i el resultat de la prova?

Consulteu les llistes en la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Puc escollir la data de la part oral de l’examen lliure?

Els exàmens orals es convoquen personalment amb l’alumne el dia de la prova escrita

 • Edat mínima per presentar-se per lliure?

Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

 

4. EQUIVALÈNCIES

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOIT amb altres institucions com ara l’Institut Francès, l’Aliança Francesa, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, Cambridge, etc?

Els usuaris en possessió dels certificats reconeguts poden accedir directament a un nivell concret d’estudis, sense haver de realitzar el test de nivell. Consulta la taula d’equivalències aquí.

 

5. HORARIS

Cliqueu aquí i consulteu l’idioma que us interessa.

 • Cursos extensius: dues sessions setmanals, de dues hores i quart.
 • Cursos intensius: quatre sessions setmanals dues de dues hores i mitja.
 • Cursos semipresencials: una sessió setmanal  de dues hores i quart més feina obligatòria al Moodle.

 

6. MODALITAT D’ESTUDIS

6.1 Cursos intensius d’estiu

 • Un curs d’estiu em dona dret a una plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció i matrícula.

 • Un curs d’estiu em dona dret a matricular-me com a alumne/a oficial al nivell següent?

No. Els cursos d’estiu de l’EOI Tarragona són cursos de diferent durada i extensió, i no són oficials igual que els que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté no és equivalent al dels estudis oficials al centre,  per tant no permet una  convalidació directa,  ni  garanteix  el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular. Tampoc no garanteix que es pugui obtenir una plaça en els cursos oficials. Els certificats d’assistència seran donats a qui hagi assistit a un mínim del 80% de les classes. Els certificats on consti “Aprovat” només es podran obtenir en alguns cursos i serviran com a prova de nivell pels cursos oficials de l’EOI Tarragona pel curs immediatament posterior.

 • Si sóc alumne/a oficial, i vull fer un curs d’estiu, he de passar el test de nivell?

No, si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

 • Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?
 1. L’EOI Tarragona no dona crèdits ni pot garantir que les diferents facultats ho facin, ja que són aquestes entitats universitàries les que posen les condicions que s’han de reunir i n’atorguen el reconeixement.
 2. Alguns certificats de l’EOI Tarragona permeten o faciliten l’obtenció de crèdits. Els cursos d’estiu de l’EOI Tarragona no tenen ni donen aquesta informació – perquè  cada universitat té diferents ponderacions i condicions quant als crèdits. Per tant, cada alumne és responsable d’assabentar-se de tota la informació sobre aquest tema i gestionar la convalidació necessària amb la seva universitat de referència.
 • Puc fer un curs d’estiu al setembre?

Només s’imparteixen durant els matins del mes de juliol.

 

6.2 Cursos a distància

 • Puc fer cursos a distància a l’EOIT?
 • Les EOI no ofereixen cursos a distància. Per a cursos d’anglès d’aquesta modalitat  adreceu-vos a l’IOC (Institut Obert de Catalunya).
 • L’EOI ofereix la modalitat de cursos semi presencials

 6.3 Cursos monogràfics

 • Puc matricular-me a un curs monogràfic si no sóc alumne/a oficial de l’EOIT o d’una altra EOI?

Sí.

6.4 Cursos d’idiomes per a professorat

 • La informació i la inclusió a cursos d’idiomes per a professors que programa el Departament d’Educació s’ha de sol·licitar per l’XTEC o informar-se als Serveis Territorials d’Educació.

6.5 Cursos o feina a l’estranger

 • L’EOIT ofereix informació sobre cursos o llocs de treball a l’estranger?
 • L’EOIT no té cap servei oficial d’informació sobre activitats a l’estranger, però sovint els departaments reben informació d’aquest tipus. Com a centre públic les EOI no poden recomanar cap centre privat.
 • Podeu demanar informació a la Biblioteca.

 

7. COM REGISTRAR-ME AL MOODLE?

 

8. QUEIXES I SUGGERIMENTS

 

9. REPRESENTANTS DELS ALUMNES

Els representants de l’alumnat són:

-els delegats i subdelegats de classe escollits al començament de cada curs.

-els representants de l’alumnat al Consell Escolar que es renoven cada 4 anys.

 • Com em puc posar en contacte amb el meu representant al Consell Escolar?

A través dels vostres delegats de classe que es posaran en contacte amb els representants al Consell Escolar, o be al correu següent: consell.eoi.tgn@gmail.com

 

10. TAXES
 • El Departament d’Educació fixa i recapta les taxes i preus públics que els alumnes han de pagar per la seva matrícula. Cliqueu aquí per a més informació.
 • Retorn de taxes:

Quan l’alumne sol·licita la devolució de taxes per una renúncia, l’EOI realitza el tràmit directament al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L’escola no tornarà l’import de la matrícula sota cap concepte ja que les EOI no recapten aquesta taxa.

Per qualsevol altre dubte es poden consultar les normes administraves del centre.

 

11. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Accés directe a tots els tràmits

 

12. TRADUCCIONS

No fem traduccions.

 

ALGUNA PREGUNTA MÉS?  Fes-nos arribar els teus dubtes a: eoitarragona@xtec.cat

 

 

 

                               

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save