Cursos Oficials

 • DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès i rus.

La matrícula oficial dona dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs (cursos extensius, híbrids i intensius) i als exàmens corresponents.

L’EOI de Tarragona ofereix les següents modalitats de cursos:

 • GRUPS A: Extensius. Dilluns i dimecres. Dues sessions de 2 h i 15 min. a la setmana.
 • GRUPS B: Extensius. Dimarts i dijous. Dues sessions de 2 h i 15 min. a la setmana.
 • GRUPS C: Intensius. De dilluns a dijous. Quatre sessions de 2 h i 15 min. a la setmana.
 • GRUPS SP: Semipresencials. Una sessió de 2 h i 15 min. a la setmana. Per saber més detalls sobre els cursos semipresencials, clica aquí.
 • GRUPS HB: Híbrids. Una sessió de 2 h i 15 min. presencial a l’escola i una altra sessió de 2 h i 15 min. en línia sincrònica. Per saber més detalls sobre els cursos híbrids, clica aquí.
 • GRUPS FL: Flexibilitzats. Una sessió de 2 h i 15 min. a la setmana. Per saber més detalls sobre els cursos flexibilitzats, clica aquí.
 • HORARI DE CLASSE

Les classes es fan en horari de matí, migdia, tarda i vespre.
La franja horària de classe és de 9:00 a 21:00 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

 • PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOMCE (Reial Decret 1041/2017) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en els següents nivells i cursos:

 • Nivell Bàsic: A1 i A2
 • Nivell Intermedi: B1 i B2.2
 • Nivell Avançat: C1 (anglès, català i francès) i C2 (només anglès i català)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
A1 NIVELL BÀSIC A1
A2 A2
B1 NIVELL INTERMEDI B1 B1
B2.1 NIVELL INTERMEDI B2 B2
B2.2
C1 NIVELL AVANÇAT C1 C1
C2  NIVELL AVANÇAT C2  C2

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1, del nivell intermedi B2, i del nivell avançat C1 i C2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent B1.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden considerar dins la franja B2 del Consell d’Europa – usuari independent B2.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C1 es poden considerar dins la franja C1 del Consell d’Europa – usuari experimentat C1.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C2 es poden considerar dins la franja C2 del Consell d’Europa – usuari experimentat C2.

 • PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.