Calendari de matrícula de juliol

Aquesta matrícula correspon únicament als alumnes oficials del curs 2023-2024. Els alumnes que hagin estat oficials en cursos anteriors o que vulguin incorporar-se per primera vegada a l’escola o a un nou idioma, han de consultar aquesta pàgina.

La modalitat de l’ensenyament i els horaris publicats es poden veure afectats i modificats segons les instruccions del Departament d’Educació.

La matrícula es realitzarà telemàticament entre el 2 i el 8 de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2023-2024 que no es matriculin dins els terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials.

L’accés al C2.1 dels alumnes oficials del curs 2023-2024 es realitzarà al setembre, mitjançant preinscripció.

 

Llegiu bé l’apartat de Taxes i Preus públics :

Recorda:  preu públic obligatori de 30€,  corresponent als serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

La matrícula NOMÉS serà vàlida un cop efectuat el pagament dels DOS codis de barres, amb el total absolut que apareix en el full de pagament, abans dels codis de barres (ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig). No cal enviar els resguards de pagament a l’escola, l’aplicació ja ens avisa.

Podeu consultar un petit resum de les Bonificacions aplicades als Preus públics

CALENDARI ALUMNES OFICIALS DEL CURS 2023-2024:

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes a l’Escola Oficial d’Idiomes Tarragona, l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES
Dies

2 i 3 de juliol

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2023-2024 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

4 i 5 de juliol

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2023-2024  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

6, 7 i 8 de juliol

Alumnat d’A1 a C2.2 del curs 2023-2024 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.

(Alumnat de Català, d’A1 a C2)

*Consulteu aquí els horaris.

L’aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

 

 MATRICULA EN LÍNIA   Aplicatiu Centrosnet

  • usuari:                   data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI sense lletra final, NIE sense lletra final, PASSAPORT
  • contrasenya personal de l’alumne/a

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola de Tarragona  on trobarà l’enllaç a l’aplicació des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicació generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2024-2025”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula. 

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola. 

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places. 

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat com a molt tard el 18 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save