Calendari de matrícula juliol

La matrícula es realitzarà telemàticament durant el mes de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2020-2021 que no es matriculin dins els terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials. Desapareixen dies d’incidències al mes de setembre. 

L’accés al C2.1 dels alumnes oficials del curs 2020-2021 es realitzarà al setembre, mitjançant preinscripció.

 

1.- Alumnes oficials del curs 2020-2021

***TOTS ELS TRÀMITS DE MATRÍCULA ES  PORTARAN A TERME DURANT EL MES DE JULIOL.

 


CALENDARI ALUMNES OFICIALS CURS ANTERIOR:

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarargona l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES
Dies

1 i 2

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

3 i 4

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2020-2021  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

5 i 6

Alumnat d’A1 a C2.2 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.

(Alumnat de Català, d’A1 a C2)

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

 

Per fer aquesta matrícula,

 MATRICULA EN LÍNIA       Aplicatiu Centrosnet

  • ususari:                 data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI sense lletra final, NIE sense lletra final, PASSAPORT

 

****Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2021-2022”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 8 i 9 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia) .

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 12 i 13 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save