Calendari de matrícula juliol

La modalitat de l’ensenyament i els horaris publicats per al curs 2020-2021 es poden veure afectats i modificats segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Salut. Aquestes mesures, en alguns grups, poden implicar una part de la docència en línia.

 

La intenció del centre és respectar aquestes mesures i mirar, sempre que sigui possible, de garantir a l’alumne el màxim de presencialitat un cop ateses les indicacions donades per l’Administració, tal com consta al Pla d’Obertura i Pla de Contingència de l’EOI Tarragona.

1.- Alumnes oficials del curs 2019-2020

La matrícula es realitzarà telemàticament durant el mes de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2019-2020 que no es matriculin dins els terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials. Desapareixen dies d’incidències al mes de setembre. 

***TOTS ELS TRÀMITS DE MATRÍCULA ES  PORTARAN A TERME DURANT EL MES DE JULIOL. Excepte els alumnes que han d’accedir al C2.1 que ho faran al setembre.

Novetat: pagament en línia amb targeta (qualsevol entitat bancària) o per CaixaBankNow (només clients de La Caixa)


CALENDARI ALUMNES OFICIALS CURS ANTERIOR:

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

 

Juliol
Dies

2 i 3

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2019-20 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

4 i 5

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2019-20  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Dies

6 i 7

Alumnat d’A1 a C2.1 del curs 2019-20 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.

(Alumnat de Català, d’A1 a C2)

31 d’agost al 3 de setembre
Alumnes de C2.1 d’anglès

 

Per fer aquesta matrícula,

 MATRICULA EN LÍNIA       Aplicatiu Centrosnet

  • ususari:                 data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI sense lletra final, NIE sense lletra final, PASSAPORT

****Un cop fet el pagament, només caldrà anar a l’EOI si s’ha de justificar  una  bonificació de taxa. Si es paga el 100% de la taxa no caldrà presentar res.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola Tarragona  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2020-2021”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia) .

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 

2.- Alumnes oficials que accedeixen al nivell C2 :
-De Català.
-d’Anglès: Resolució Núm. 8141 – 26.5.2020.

RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes,corresponents al curs 2020-2021.

Calendari de preinscripció i matrícula

-Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: dins la primera quinzena de juliol de 2020.

-Publicació de l’oferta de places: 24 de juliol de 2020.

-Presentació telemàtica de sol·licituds: del 31 d’agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2020.

-Presentació presencial de sol·licituds: 3 de setembre de 2020 fins a les 14 hores.

-Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d’agost i fins a les 15hores del 3 de setembre de 2020.

-Sorteig per a l’assignació de places per a casos d’empat: 16 de setembre de 2020, a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona). Consulta pública de l’assignació de places a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció.

-Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2020.

-Període de matriculació en línia de les places vacants: 22 de setembre de 2020 des de les 12 hores.

3.- Alumnes Pla Impuls Anglès (PIA)  (encara no actualitzat)
4- Alumnes no oficials de l’EOI de Tarragona del curs 2019-2020 (encara no actualitzat)

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save