Calendari de matrícula juliol

1.- Alumnes Pla Impuls Anglès (PIA)

2.- Alumnes oficials que accedeixen als Nivells 1r a 5è.

3.- Alumnes oficials que accedeixen al nivell C1.

4.- Alumnes no oficials de l’EOI de Tarragona del curs actual.

 😉 : Novetat: pagament en línia amb targeta (qualsevol entitat bancària) o per CaixaBankNow (només clients de La Caixa)

 

2.- Alumnes oficials del curs 2017-2018

La matrícula es realitzarà telemàticament durant el mes de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2017-2018 que no es matriculin dintre dels terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials. Desapareixen dies d’incidències al mes de setembre. 

***TOTS ELS TRÀMITS DE MATRÍCULA ES  PORTARAN A TERME DURANT EL MES DE JULIOL.


CALENDARI ALUMNES OFICIALS CURS ANTERIOR:

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES

Dies

5-6-7

 

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *

Dies

8 i 9

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*
Dies

10 i 11

Alumnes de 1r a 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA NO o PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

 

Per fer aquesta matrícula,

 MATRICULA EN LÍNIA       Aplicatiu Centrosnet

  • ususari:                 data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI sense lletra final, NIE sense lletra final, PASSAPORT

****Un cop fet el pagament, només caldrà anar a l’EOI si s’ha de justificar  una  bonificació de taxa. Si es paga el 100% de la taxa no caldrà presentar res.

Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol presencialment a l’escola.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

C1

3.- Alumnes oficials que accedeixen al nivell C1

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig i  a la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’anglès i de francès:

a. Requisit d’accés:

Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

b. Preinscripció:

Del 3 al 6 de setembre de 2018 mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció.

Qui l’ha de fer? Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2018-2019:
· Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2018.
· Alumnes d’EOI del curs 2017-2018 que hagin obtingut la qualificació de NA, NP o NQ al certificat de nivell C1 a la convocatòria de maig de 2018, o que hagin renunciat al curs 2017-2018 dins els terminis establerts.
· Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018.
· Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.

c.- Calendari de setembre 2018

 DIA:  ACTIVITAT
 Del 3 al 6
Preinscripció telemàtica (tots els alumnes)
7
Sorteig per a la prova d’ordre d’accés a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Ensenyament

(per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta).

Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 18 hores.

10 ANGLÈS. Prova d’ordre d’accés a l’EOI adjudicada i acreditació del nivell B2.
13 FRANCÈS. Prova d’ordre d’accés a l’EOI adjudicada i acreditació del nivell B2.
19
Sorteig d’adjudicació de places i consulta pública a les 18h.
 Del 19 al 21
Matrícula en línia mitjançant l’aplicació informàtica.De les 18H del dia19 a les 23.59 DEL DIA del dia 21.
Dia 26
ANGLÈS. Matrícula en línia d’alumnes en llista d’espera.
Dia 27  RESTA D’IDIOMES. Matrícula en línia d’alumnes en llista d’espera.

d.Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

-La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa. Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat aquí:

-Consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:
Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
a.Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
b.Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)
Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
c.Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

ATENCIÓ!

El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les  Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

També heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a  la segona part.)

e. Ordre de matrícula:

1r. – Alumnes de la llista única per ordre de nota*:
o Alumnes de 5è d’EOI del curs 2017-2018. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.
o Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer de 2018 o de juny de 2018.
o Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4d’aquest document).
*En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. – Alumnes NO APTES de C1 del curs 2017-2018.
L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

3r. – Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i renúncies de matrícula de C1 del
curs 2017-2018.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

no oficials

4- Alumnes no oficials de l’EOI de Tarragona del curs 2017-2018

Per accedir a l’EOI de Tarragona hauran de fer una preinscripció telemàtica entre el 3 i el 6 de  setembre i, cas de ser-hi  admesos,  una posterior matrícula també telemàtica.

 ***TOTS ELS TRÀMITS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL NIVELL C1 ES  PORTARAN A TERME DURANT EL MES DE SETEMBRE.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save