Calendari de matrícula juliol

1.- Alumnes oficials del curs 2018-2019

La matrícula es realitzarà telemàticament durant el mes de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2018-2019 que no es matriculin dins els terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials. Desapareixen dies d’incidències al mes de setembre. 

***TOTS ELS TRÀMITS DE MATRÍCULA ES  PORTARAN A TERME DURANT EL MES DE JULIOL.

Novetat: pagament en línia amb targeta (qualsevol entitat bancària) o per CaixaBankNow (només clients de La Caixa)


CALENDARI ALUMNES OFICIALS CURS ANTERIOR:

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

JULIOL                                                                             ALUMNES
Dies

4 i 5

Alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *
Dies

6 i 7

Alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*
Dies

8 i 9

Alumnes de 1r a C1 del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA NO o PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

Per fer aquesta matrícula,

 MATRICULA EN LÍNIA       Aplicatiu Centrosnet

  • ususari:                 data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI sense lletra final, NIE sense lletra final, PASSAPORT

****Un cop fet el pagament, només caldrà anar a l’EOI si s’ha de justificar  una  bonificació de taxa. Si es paga el 100% de la taxa no caldrà presentar res.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola de Tarragona on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019-2020”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol presencialment a l’escola.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i, en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 

2.- Alumnes oficials que accedeixen al nivell C2 d’anglès 
3.- Alumnes Pla Impuls Anglès (PIA)  
4- Alumnes no oficials de l’EOI de Tarragona del curs 2018-2019

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save