Renúncia curs superat i renúncia matrícula

Renúncia curs superat curs 2019-2020

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Terminis:

-Presentació de sol·licituds: del 2 a l’11 de juliol i del 3 al 13 de setembre

-Resolució: 12 de juliol alumnes oficials i 20 setembre nou alumnat

-Matriculació: 11 i 12 juliol alumnes oficials i 27 de setembre nou alumnat

Imprès de Sol·licitud. Cliqueu aquí.

 • Renúncia de la Matrícula

  La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica  el dret al retorn de cap taxa.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

Terminis:

Curs anual                                                    29 de novembre 2019

Curs intensiu de 1r quadrimestre                 31 d’octubre 2019

Curs intensiu de 2n quadrimestre                2 de març 2020

Imprès de Sol·licitud. Cliqueu aquí.

● Devolució de taxes

El retorn de taxes és competència del Departament d’Educació.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre, i fins al 15 de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es
  produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de
presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta ha de registrar-ne l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

 • Sol·licitud

Renúncia i sol·licitud de devolució de taxes (adjuntant-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució).

Imprès de Sol·licitud.Cliqueu aquí.