Renúncia curs superat i renúncia matrícula

Renúncia curs superat curs 2018-2019

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Terminis:

-Presentació de sol·licituds: del 2 a l’11 de juliol i del 3 al 14 de setembre

-Resolució: 12 de juliol alumnes oficials i 21 setembre nou alumnat

-Matriculació: 12 i 13 juliol alumnes oficials i 28 de setembre nou alumnat

Imprès de Sol·licitud. Cliqueu aquí.

  • Renúncia de la Matrícula

    La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica  el dret al retorn de cap taxa.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

Terminis:

Curs anual                                                    30 de novembre

Curs intensiu de 1r quadrimestre                 31 d’octubre

Curs intensiu de 2n quadrimestre                1 de març

Imprès de Sol·licitud. Cliqueu aquí.
● Devolució de taxes

El retorn de taxes és competència del Departament d’Ensenyament.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 5 d’octubre de 2018, tant en els cursos extensiu. Pels intensius i flexibilitzats del 2n quadrimestre, la data màxima de sol·licitud del retorn de taxes serà el dia 15 de febrer de 2019.
  • La inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La devolució estarà subjecta a la concessió de la renúncia. El document de devolució de taxes es pot presentar també a qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya.

  • Sol·licitud

Renúncia i sol·licitud de devolució de taxes (adjuntant-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució).

Imprès de Sol·licitud.Cliqueu aquí.