Canvi data d’examen

Els exàmens de les Escoles Oficials d’Idiomes són proves oficials i inamovibles i no es podran canviar.
Només es consideren els canvis per circumstàncies excepcionals degudament justificades i a judici de la Direcció.

Consulteu el calendari de dates d’exàmens. Cliqueu aquí

Justificant acreditatiu del fet que motiva el canvi. Imprès de sol·licitud. Cliqueu aquí