Absències del professorat

29 de març de 2023

Departament d’alemany

Departament d’anglès

Departament d’àrab

Departament de català

Departament d’espanyol per a estrangers

Departament de francès

Departament de rus

 

* Degut a l’aplicació del Reial decret llei 14/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, el departament d’ensenyament no nomenarà personal substitut durant els primers deu dies lectius. L’escola posa a disposició de l’alumnat el curs “Professor substitut virtual” al moodle de l’escola per tal que l’alumnat pugui continuar treballant l’idioma d’estudi durant els dies que no hi ha personal substitut.

NOTA: En cas d’absència del professorat la Direcció de l’EOI de Tarragona disposa que els alumnes menors d’edat afectats puguin utilitzar l’espai del hall de la planta baixa (en horari d’apertura al públic) durant les hores habituals de les seves classes.