Normes administratives

Nota: Aquesta normativa recull l’estat actual de la legislació vigent i les Disposicions del Departament d’Ensenyament. Es pot veure afectada, doncs, per qualsevol variació que es produeixi en aquesta legislació o en altres disposicions.

1. MATRÍCULES

Tots els tràmits de preinscripció i matrícula es realitzaran en línia.

 • OFICIAL: Dret assistència a classe. Dret a examen (una convocatòria – Juny)
 • LLIURE: Dret a examen (una convocatòria extraordinària d’anglès en febrer i una ordinària de tots els idiomes, anglès inclòs, al juny)

1.1. NIVELLS:

Aquest curs es començarà a aplicar la LOMCE, Reial Decret 1041/2017, raó per la qual canvien les nomenclatures dels nivells i certificats a partir del que abans era “Nivell Avançat”, que ara passa a ser “Nivell Intermedi B2”

Curs 2018-2019:

  EOI     CURS IDIOMES Equivalències MECR
BÀSIC 1r i 2n Tots idiomes certificat de Nivell Bàsic = A2
INTERMEDI B1
3r Tots idiomes certificat de Nivell Intermedi = B1
INTERMEDI B2 4t i 5è Tots idiomes certificat de Nivell Intermedi B2 = B2
AVANÇAT C1  C1 Anglès, Francès i  Català = C1
AVANÇAT C2  C2  

Català

A partir del 2019, es posarà en marxa el C2 d’altres idiomes, repartits en 2 cursos.

= C2

 *Per accedir al nivell C1 cal  tenir un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències  d’anglès i de francès.

1.2. TAXES

1.2.1 Tipus de taxes i preus públics

         Taxa: cursos dels certificats intermedi i avançat.

          Preus públics: cursos del nivell bàsic, C1 i C2.

 • Ordinària: És la matrícula que es paga normalment per a l’ensenyament oficial o lliure. Es realitza mitjançant la presentació de la documentació indicada al punt 1.5 i l’abonament dels drets corresponents.
 • Semi gratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula els membres de família nombrosa de categoria general o monoparental de categoria general i especial, presentant el carnet de família nombrosa o monoparental actualitzat i en vigor (original i fotocòpia).
 • Gratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula:
 1. a) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 2. b) Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 3. c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
 6. f) Les víctimes de violència de gènere.
 7. g) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 8. h) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. (només Taxa)
 9. i) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula. (només Taxa)
 10. j) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

En els casos de les lletres g i h, els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.

Professors:

1) Cursos extensius d’anglès:

1.1 Professors dels cursos extensius d’anglès 2017-2018 que han superat el curs i que continuen dins d’aquest programa.

1.2. Professors que s’incorporen a aquest programa el curs 2017-2018 com a nous alumnes.  En el cas dels professors que són alumnes oficials en un grup ordinari el curs 2017-2018, no superen el curs i s’incorporen al programa en el mateix nivell, han de pagar la diferència entre la matrícula com a alumnes repetidors de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

1.2 Professors matriculats en els cursos extensius d’anglès 2017-2018 que hagin  superat el curs i que es canvien a un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.

2) Reserva de places per  altres idiomes:

2.1 Professors que obtenen una reserva de places el curs 2017-2018.  En el cas dels professors que són alumnes oficials en un grup ordinari el curs 2017-2018, no superen el curs i s’incorporen al programa en el mateix nivell, han de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

2.2 Professors matriculats dins la reserva de places els cursos anteriors que han superat el curs i que continuen en un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.

1.2.2 Devolució de taxes.****

L’EOI no pot reintegrar l’ import de la matrícula sota cap concepte ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar una instància, (no més tard del 5 d’octubre o del 30 de novembre cas  de trasllat a una altra comunitat autònoma) i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l’ ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumne per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat la resolució adoptada. El termini per sol·licitar la devolució de taxes serà:

 • Cursos extensius i intensius de primer quadrimestre: 5 d’octubre
 • Cursos intensius de segon quadrimestre: 15 de febrer
 • Devolució de taxes per trasllat a una altra comunitat: 30 novembre.

****La  devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne, en conseqüència, per poder matricular-se al curs següent com a alumnes oficials, haurà de tornar a accedir a l’escola via preinscripció.

1.3. Dates de matrícula: Tots els tràmits de matrícula es realitzaran en línia 

 

 

PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

(Taulers d’anuncis i web)

PREINSCRIPCIÓ

 

PERÍODE DE MATRÍCULA
 

 

ALUMNES OFICIALS

(antics i nous)

 

Cursos normals extensius  2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

De l’ 3 al 6 de setembre Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

1r quadrimestre

2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

 De l’ 3 al 6 de setembre Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

2n quadrimestre

1a quinzena de gener Gener 2a quinzena gener
ALUMNES LLIURES Convocatòria Extraordinària

(3r/5è/C1 anglès)

Octubre   Novembre
Convocatòria ordinària   (3r, 5è i C1 tots idiomes) Desembre   Febrer

La informació de la matrícula lliure s’ha de consultar a la pàgina web:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

1.4. Condicions per matricular-se:

1.4.1. Condicions generals:

 Per matricular-se en una EOI és requisit imprescindible tenir complerts el 31 de desembre de 2018

 • 16 anys per matricular-se de qualsevol idioma.
 • 14 anys per matricular-se d’un idioma diferent al que es cursa com a primer idioma a l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Els alumnes que accedeixin a un nivell diferent de 1r han d’estar en possessió del certificat acreditatiu.

S’han de respectar aquestes condicions:

 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès efectuar matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial, a la mateixa o a una altra EOI. L’ incompliment d’aquesta norma podria comportar la nul·litat d’ambdues matriculacions. (ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener)
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se abans de l’inici de curs (ENS/226/2011, art 18.3), d’aquells que no abonin les taxes de matrícula en les vint-i-quatre hores posteriors a la formalització de la seva matrícula i d’aquells que la comprovació d’aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

 

1.4.2. Vies d’accés a la matrícula oficial:

 • ACCÉS DIRECTE per als alumnes oficials d’un idioma de l’any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis del mateix idioma, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d’aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d’altres aspirants

*LA MATRÍCULA DELS ANTICS ALUMNES ES FORMALITZARÀ TELEMÀTICAMENT ENTRE EL 6  I L’11 DE  JULIOL I PRESENCIAL ELS 12 I 13 DE  JULIOL.

ACCÉS PER PREINSCRIPCIÓ per a:         Directe info Gencat

a) Alumnes oficials del curs immediatament anterior que no es matriculin dintre dels terminis previstos al juliol.

b) Alumnes de procedència lliure, trasllat d’Expedient.

c) Nous alumnes que volen accedir a primer nivell

d) Nous alumnes que volen fer Test de Nivell

e) Nous alumnes que estiguin en possessió d’una titulació que figuri en la taula d’equivalències.

f) Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al 2017-18.

g) Alumnes oficials del curs 2017-18 que vulguin estudiar un altre idioma

h) Alumnes oficials del curs 2017-18 que han sol·licitat devolució de taxes i ha estat resolta favorablement.

Aquests alumnes poden accedir a:

 • Primer
 • Qualsevol altre nivell mitjançant un Test de Nivell. Cas que l’alumne no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell, se li assignarà el nivell de 1r. El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s’incorporarà a l’expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l’any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.
 • Nivell determinat per la Taula d’equivalències: establerta pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya entre diferents titulacions d’estudis de llengües estrangeres i autonòmiques per tal d’apropar les certificacions amb els cursos de les EOI. L’usuari que estigui en possessió d’alguna d’aquestes titulacions, podrà accedir a una EOI tot fent preinscripció però sense haver de passar pel Test de Nivell. Els documents acreditatius d’aquests certificats hauran d’enviar-se a la secretaria del centre abans del dia 19 de setembre.

L’ alumne pot optar per realitzar el test de nivell sense fer valer aquestes equivalències. En un cas o en un altre, el resultat del test de nivell o les equivalències, l’ alumne haurà d’ assumir el resultat i un cop matriculat d’un nivell concret, no tindrà opció a canviar-lo.

*LA PREINSCRIPCIÓ ES FORMALITZARÀ TELEMÀTICAMENT ENTRE ELS DIES 3 i 6 DE SETEMBRE, FINS A LES 15h.

El  DIA 6 ES PODRÀ REALITZAR DE MANERA PRESENCIAL FINS A LES 14h

1.4.3.Matrícula lliure:

 • Dins del Nou Pla d’Estudis, s’entén per alumne lliure aquell que es matricula a l’EOI només per fer l’examen corresponent al Certificat del Nivell Intermedi (3r. curs) , del Nivell Avançat (5è curs) o del C1 (només anglès i francès).

1.5. Documents necessaris per matricular-se:

 • Cal fer arribar al centre, còpia del  DNI i el certificat que s’al·lega en cas de no accedir a 1r nivell i no haver fet test de nivell.

 

2. RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan, per motius degudament justificats, l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

La renúncia es tramitarà a Secretaria d’Alumnat presentant una instància i el resguard de la matrícula a què es vol renunciar i implica conservar intacta la convocatòria a què donava dret la matrícula.

Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. En conseqüència, si es volen tornar a matricular pel curs escolar immediatament posterior al de la renúncia se’ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. Si la renúncia implica el retorn de taxes de matrícula, l’alumne haurà de tornar a fer preinscripció

Les dates límit per procedir a la renúncia administrativa són les següents:

 • Cursos normals extensius: fins al 30 de novembre de 2018.
 • Cursos intensius: 1r quadrimestre: fins al 31 d’octubre de 2018.
 • 2n quadrimestre: fins a l’ 1 de març de 2019.  

 Nota: la renúncia es tramita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per aquesta raó l’escola no tornarà l’import de la matrícula sota cap concepte.

Renúncia a un curs superat:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola podrà concedir-la un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

3. EQUIVALÈNCIES

Consultar taula d’excepcions.

4. TRASLLATS D’EXPEDIENT

a.- En període lectiu.

Els alumnes que sol·licitin trasllat d’expedient cap a d’altres escoles oficials d’idiomes podran fer-ho fins a finals del mes d’abril de 2018, i els trasllats de matrícula viva  només s’admetran fins al dia 1 de març de 2019 (modalitat extensiva) i finals de novembre de 2018 (modalitat intensiva de 1r quadrimestre) i 29 de març (modalitat intensiva de 2n quadrimestre). Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l’escola de destinació hi ha una plaça vacant en l’ idioma, curs i horari desitjats.

Si el trasllat de matrícula viva es sol·licités una vegada tancat el procés de matriculació, els alumnes hauran de consultar amb la secretaria del centre les condicions per a la seva admissió, la qual sempre quedarà supeditada a la disponibilitat de places.

Aquelles persones que han estat alumnes oficials d’altres EOI i que vulguin formalitzar la seva matrícula a l’EOI de Tarragona hauran de fer una preinscripció i sol·licitar el trasllat del seu expedient a l’EOI d’origen.

b.- En període no lectiu.

 • Termini de sol·licitud en l’escola de destinació: del 16 i 17 de juliol
 • Notificació a l’usuari per part de l’escola de destí i matrícula: 23 de juliol
5. CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada una matrícula oficial no s’admetran canvis en l’horari assignat si no és per causes degudament justificades, d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.).
 • Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció i durant la segona quinzena d’octubre es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes hauran d’acceptar el canvi i incorporar-se al grup sol·licitat. En cas de canvi denegat, hauran de romandre al grup d’origen.

PROCEDIMENT GENERAL: L’alumne pot sol·licitar un canvi d’horari a la secretaria si, per raons de força major, no pot assistir a les classes en l’horari en què s’ha matriculat. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades dels justificants corresponents, serà de 10 dies hàbils un cop iniciat el curs acadèmic. Per causa de força major, es podrà sol·licitar un canvi de grup fins al dia 21 de març de 2019.

PERMUTES DE MUTU ACORD: fins al dia 21 de març de 2019, s’admetran permutes d’horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matricula i fer oficial el canvi.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR CANVI DE MODALITAT D’ESTUDIS

 • Pas de MODALITAT INTENSIVA, EN EL PRIMER QUADRIMESTRE, a la MODALITAT EXTENSIVA : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant el primer mes de classe sempre que hi hagi places vacants en l’horari sol·licitat.
 • Pas de MODALITAT EXTENSIVA,EN EL PRIMER QUADRIMESTRE A MODALITAT INTENSIVA : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant els primers quinze dies de curs sempre que hi hagin places vacants en l’horari sol·licitat.

Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents:

 • Instància (model que es podrà demanar a secretaria o descarregar des de la nostra pàgina web) en la qual se sol·liciti nou horari, donant sempre que sigui possible dues opcions.
 • Justificants acreditatius de les causes al·legades.

 

6. CONVOCATÒRIES D’EXAMEN  

Dins de cada nivell, -bàsic, intermedi B1 i intermedi B2 , avançat C1 i avançat C2 -, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’ idioma corresponent. (Decret 4/2009).

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell Intermedi B2 (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

7. EXÀMENS

7.1. Calendari d’exàmens per als Alumnes Oficials:

7.1.1. Cursos intensius:

Els exàmens dels cursos del 1r quadrimestre tindran lloc després de les vacances de Nadal, durant el mes de gener i els dels cursos del 2n quadrimestre entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.1.2. Cursos extensius:

Els exàmens tindran lloc entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.2. Calendari d’exàmens per als Alumnes Lliures:

7.2.1. Convocatòria extraordinària del Certificat de Nivell Intermedi B1 i Intermedi B2 d’anglès (3r i 5è curs) i C1:

Els exàmens tindran lloc durant el mes de febrer.

7.2.2. Convocatòria ordinària (3r, 5è tots els idiomes i C1 anglès / francès) :

Els exàmens tindran lloc durant l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.3. Publicació del calendari d’exàmens:

Aquestes dates són orientatives. Els dies d’examen corresponents a cada idioma i curs, es publicaran abans de finals d’abril al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre: http://agora-eoi.xtec.cat/eoitarragona/

 7.3.1. Alumnes Oficials:

Cursos intensius: el calendari es publica l’última setmana abans de les vacances de Nadal, pels cursos del 1r quadrimestre, i a finals d’abril o principis de maig pels cursos del 2n quadrimestre.

Cursos extensius: abans de finals de gener.

7.3.2. Alumnes Lliures:

Les dates d’examen es publiquen a la pàgina web del Departament d’Ensenyament  al mateix temps que la informació de la matrícula.

7.4. Sol·licituds de canvis de dates d’examen:

Quan es publica el calendari d’exàmens també s’estableix un període per sol·licitar canvis en les dates d’examen sempre i quan es puguin justificar degudament i corresponguin a motius de força major .

Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit mitjançant una instància adreçada a la Cap d’Estudis i s’hi haurà d’adjuntar un justificant acreditatiu de la impossibilitat de realitzar l’examen en les dates previstes. No es garanteix que sempre es puguin canviar les dates d’exàmens, sobretot dels escrits. Només es consideraran les instàncies presentades dins del termini i amb el justificant corresponent.

7.5.  Sol·licituds d’adaptació d’exàmens:

L’alumne/a amb discapacitat i necessitat d’adaptació de les proves també ho pot demanar en les mateixes dates.

ÉS OBLIGACIÓ DE L’ALUMNE ASSABENTAR-SE DELS DIES EN QUÈ LI CORRESPON EXAMINAR-SE.

 

Tarragona, a 12 de juliol de 2018