Normes administratives

Nota: Aquesta normativa recull l’estat actual de la legislació vigent i les Disposicions del Departament d’Educació. Es pot veure afectada, doncs, per qualsevol variació que es produeixi en aquesta legislació o en altres disposicions.

MATRÍCULES

Tots els tràmits de preinscripció i matrícula es realitzaran en línia.

 • OFICIAL: Dret assistència a classe. Dret a examen (una convocatòria – Juny)
 • LLIURE:  Dret a examen (una convocatòria extraordinària d’anglès en febrer i una ordinària de tots els idiomes, anglès inclòs, al juny)

1.1. NIVELLS:

Segons la LOMCE, Reial Decret 1041/2017:

 

 

 

 

 

 

 

1.2. TAXES

1.2.1 Tipus de taxes i preus públics*

 • Ordinària: És la matrícula que es paga normalment per a l’Educació oficial o lliure. Es realitza mitjançant la presentació de la documentació indicada al punt 1.5 i l’abonament dels drets corresponents.
 • Semi gratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula els membres de família nombrosa de categoria general o monoparental de categoria general i especial, presentant el carnet de família nombrosa o monoparental actualitzat i en vigor (original i fotocòpia).

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

1.2.1.A.- Exempcions o bonificacions addicionals.

A.1.- Taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2) Exempts de pagament:
 1. persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 2. membres de famílies que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció,
 3. víctimes de violència de gènere,
 4. alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes per part de l’Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d’ingressos indeguts,
 5. alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat (resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula),
 6. menors tutelats o ex tutelats menors de 21 anys d’edat (la condició de persona tutelada o ex tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

 

A.2.- Preus públics (cursos A1, A2, C1 i C2)
 1. Els alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l’administració pública competent en la matèria, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca.
 2. En aquests casos, a l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumne no té concedida encara la beca ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import, davant de la direcció que els retornarà el 50% de l’import del preu públic pagat.
 3. Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 4. Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.
 5. Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.
 6. Les persones que es matriculen a un curs de nivell bàsic A1 o de nivell bàsic A2 en llengua catalana o en llengua occitana, tenen una bonificació del 75% del preu públic de la matrícula.
 7. Les persones que es matriculen a un curs de nivell d’actualització i especialització C1 o C2 en llengua catalana o en llengua occitana, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula.
 8. Els alumnes que cursen una llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes i es matriculin en el servei d’autoaprenentatge tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula d’aquest servei.

Departament d’Educació: Taxes i preus públics.

 

A.    Programa PIA+:

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari.

L’acció permet que el professorat matriculat en un curs de llengua d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) pugui sol·licitar la devolució de l’ingrés de l’import base de la matrícula. La devolució es fa efectiva prèvia obtenció de la qualificació d’aprovat (APTE) o de certificat d’aprofitament (matrícula d’actualització). La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.

 1. Anglès:
 • Cursos EOI: B2.1, B2.2, C1 i C2
 • Cursos IOC: B1, B2.1 i B2.2.
 1. Alemany, francès, italià, xinès, àrab i rus:
 • Cursos EOI: tots els nivells a partir d’A1
 • Cursos IOC: només en el cas de l’alemany, A1 i A2.
 1. Català
 • Cursos EOI: C2
 • Actualització de matrícula EOI
  • Els docents que disposin d’un títol oficial expedit per una EOI o bé per l’IOC abans del 2020 i que vulguin actualitzar els coneixements d’aquella llengua poden inscriure’s en la modalitat “matrícula d’actualització”. Aquesta modalitat permet la inscripció a les mateixes llengües i nivells esmentats en els punts 1, 2 i 3.

 Destinataris: 

Professorat en actiu de centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació i de titularitat municipal, i de centres concertats. També hi poden participar els docents dels serveis territorials d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona, de les unitats de serveis centrals del Departament d’Educació, així com els inspectors i inspectores en actiu.

 Requisits:

 • Ser docent i estar en actiu en el moment de fer la inscripció al curs i al llarg d’aquest en un dels llocs següents:
  • En un centre públic de titularitat del Departament d’Educació o bé de titularitat municipal.
  • En un centre educatiu concertat.
  • En un servei territorial, al Consorci d’Educació de Barcelona o en una unitat de serveis centrals del Departament d’Educació
  • A la Inspecció d’Educació

Procediment:

El professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+ en el curs 2024-2025 haurà de seguir el procediment ordinari per a la inscripció als cursos de les EOI i l’IOC. La inscripció s’ha de fer, en tots els casos, utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat. L’alumnat lliure no pot acollir-se al Programa PIA+.

Especificitats:

 1. El professorat que ja és alumne d’una EOI, en els cursos i idiomes especificats, i que ja s’havia acollit al Programa PIA+ durant el curs 2023-24, cal que segueixi el període de matriculació marcat per les EOI i que aboni les taxes o preus públics corresponents. La condició PIA+ es manté per defecte. En cas de dubte, cal contactar amb la secretaria del centre.
 2. El professorat que ja és alumne de l’IOC, en els cursos i idiomes especificats, i que ja s’havia acollit al Programa PIA+ durant el curs 2023-24, cal que segueixi el període de matriculació marcat per aquest centre. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que indiqui que es vol acollir al Programa PIA+ (seguint les instruccions de l’IOC) i que aboni les taxes o preus públics corresponents.
 3. El professorat que va ser alumne d’una EOI o de l’IOC durant el curs 2023-24, però que no estava acollit al Programa PIA+ i que ara compleix els requisits per participar-hi, cal que segueixi el període de matriculació marcat per les EOI o per l’IOC, que aboni les taxes o preus públics corresponents i que es posi en contacte amb la secretaria del seu centre per comunicar-los que es vol acollir al programa.
 4. El professorat que no hagi estat alumne d’EOI ni de l’IOC durant el curs 2023-24, cal que participi en el procés de preinscripció i sol·liciti plaça a l’EOI que desitgi o a l’IOC, indicant la voluntat d’acollir-se al programa PIA+. Un cop obtinguda la plaça, cal fer constar novament, en el moment de formalitzar la matrícula, la voluntat d’acollir-se al programa PIA+ i abonar la taxa o preu públic corresponent. Les condicions per obtenir plaça a una EOI i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. En el cas de l’IOC consulteu la informació en el seu web.

 

Sol·licitud de la devolució:

 • Podrà sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula el professorat que obtingui la qualificació d’APTE o el certificat d’aprofitament (alumnes d’actualització de matrícula) al final del curs.
 • La devolució de la matrícula es gestionarà un cop acabat el curs acadèmic.
 • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import base de matriculació només d’un idioma.
  • El procediment per sol·licitar la devolució de l’import base de matrícula s’informarà oportunament a la pàgina web de la xtec Programa PIA+

Per a informació o dubtes sobre cursos, places, accés i procés de preinscripció i matrícula a les EOI, adreceu-vos directament a la secretaria de l’EOI corresponent o bé a l’IOC.

Per a més informació sobre el Programa PIA+, adreceu-vos al Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Direcció General d’Educació Inclusiva i Llengües: piaplus@xtec.cat.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/programa-pia/

1.2.2 Devolució de taxes.****

L’EOI no pot reintegrar l’ import de la matrícula sota cap concepte ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar una instància, (no més tard del XX d’octubre o del XX de novembre cas  de trasllat a una altra comunitat autònoma) i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l’ ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumne per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat la resolució adoptada. El termini per sol·licitar la devolució de taxes serà:

 • Cursos extensius i intensius de primer quadrimestre: 10 d’octubre
 • Cursos intensius de segon quadrimestre: 10 de febrer
 • Devolució de taxes per trasllat a una altra comunitat: últim dia hàbil de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular preferentment mitjançant el tràmit electrònic Devolució d’ingressos indeguts per cobrament de taxes i preus públics del Departament d’Educació, o bé de manera presencial amb el document “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta n’ha de registrar l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumne o alumna respecte de la correcció de la sol·licitud i la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

****Els alumnes oficials que sol·licitin la devolució de taxes i se’ls resolgui favorablement no podran matricular-se al curs següent com a alumnes oficials, hauran de tornar a accedir a l’escola via preinscripció.

1.3. Dates de matrícula:

Tots els tràmits de preinscripció i matrícula es realitzaran en línia 

 

 

PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

(Taulers d’anuncis i web)

PREINSCRIPCIÓ

 

PERÍODE DE MATRÍCULA
 

 

ALUMNES OFICIALS

(antics i nous)

 

Cursos normals extensius  2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

Del 02 al 09/09 Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

1r quadrimestre

2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

Del 02 al 09/09 Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

2n quadrimestre

1a quinzena de gener Gener 2a quinzena gener
ALUMNES LLIURES Convocatòria Extraordinària

(B1/B2/C1 anglès)

Octubre Novembre
Convocatòria ordinària   (B1, B2 i C1 tots idiomes) Desembre Febrer

La informació de la matrícula lliure s’ha de consultar a les pàgines web:

1.4. Condicions per matricular-se:

 1.4.1. Condicions generals:

Per matricular-se en una EOI és requisit imprescindible tenir complerts el 31 de desembre de 2024.

 • 16 anys per matricular-se del mateix idioma que es cursa a l’Educació Secundaria Obligatò
 • 14 anys per matricular-se d’un idioma diferent al que es cursa a l’Educació Secundaria Obligatò

Els alumnes que accedeixin a un nivell diferent de A1 han d’estar en possessió del certificat acreditatiu i fer-ho arribar al centre a l’email: eoitarragona@xtec.cat

S’han de respectar aquestes condicions:

 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès efectuar matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial, a la mateixa o a una altra EOI. L’ incompliment d’aquesta norma podria comportar la nul·litat d’ambdues matriculacions. (Circular de 24 de gener de 1994)
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se abans de l’inici de curs (ENS/226/2011, art 18.3), d’aquells que no abonin les taxes de matrícula en les vint-i-quatre hores posteriors a la formalització de la seva matrícula i d’aquells que la comprovació d’aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

1.4.2. Vies d’accés a la matrícula oficial:

 • MATRÍCULA DIRECTA AL JULIOL per als alumnes oficials d’un idioma de l’any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis del mateix idioma, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d’aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d’altres aspirants. La matrícula es formalitzarà telemàticament entre el 3 i el 10 de
 • ACCÈS PER PREINSCRIPCIÓ AL SETEMBRE per a:

Gencat. Preinscripció                                     

Test de nivell i exempcions al test

 1. a) Alumnes oficials del curs immediatament anterior que no es matriculin dintre dels terminis previstos al juliol.
 2. b) Alumnes de procedència lliure, trasllat d’Expedient.
 3. c) Nous alumnes que volen accedir a primer nivell
 4. d) Nous alumnes que volen fer Test de Nivell
 5. e) Nous alumnes que estiguin en possessió d’una titulació que figuri en la taula d’equivalències.
 6. f) Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al 2023-24.
 7. g) Alumnes oficials del curs 2023-24 que vulguin estudiar un altre idioma
 8. h) Alumnes oficials del curs 2023-24 que han sol·licitat devolució de taxes i ha estat resolta favorablement.

Aquests alumnes poden accedir a:

 • A1
 • Qualsevol altre nivell mitjançant un Test de nivell. Cas que l’alumne no obtingui el nivell mínim de A2 en el test de nivell, se li assignarà el nivell de 1r. El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s’incorporarà a l’expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l’any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell. El test de nivell d’anglès serà en línia i es podrà realitzar una única vegada des que l’usuari es dona d’alta en la plataforma de preinscripció i fins el dia 10 de setembre.
 • Accés per curs d’estiu d’escola oficial d’idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2023podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podran accedir al nivell següent.

Accés per certificacióTest de nivell i exempcions al test

 • Cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules anteriors, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe al quart curs. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l’accés directe al curs de nivell C1.
 • El certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’Educació d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l’idioma corresponent.

L’usuari que estigui en possessió d’alguna d’aquestes titulacions, podrà accedir a una EOI tot fent preinscripció però sense haver de passar pel Test de Nivell. Els documents acreditatius d’aquests certificats hauran d’enviar-se a la secretaria del centre abans del dia 10 de setembre a eoitgnacreditacions@gmail.com.

*La preinscripció es formalitzarà telemàticament entre els dies 2 i 9 de setembre, fins a les 15 en línia, El  dia 9 es podrà realitzar de manera presencial fins a les 14h.

1.4.3.Matrícula lliure:

 • Dins del Nou Pla d’Estudis, s’entén per alumne lliure aquell que es matricula a l’EOI només per fer l’examen corresponent al Certificat del Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 , del Nivell Avançat C1 (només anglès i francès).

1.5. Documents necessaris per matricular-se:

 • Cal fer arribar al centre, còpia del  DNI i el certificat que s’al·lega en cas de no accedir a 1r nivell i no haver fet test de nivell a:

eoitarragona@xtec.cat

2. RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan, per motius degudament justificats, l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

La renúncia es tramitarà a Secretaria d’Alumnat presentant una instància i el resguard de la matrícula a què es vol renunciar i implica conservar intacta la convocatòria a què donava dret la matrícula.

Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. En conseqüència, si es volen tornar a matricular pel curs escolar immediatament posterior al de la renúncia se’ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. Si la renúncia implica el retorn de taxes de matrícula, l’alumne haurà de tornar a fer preinscripció

Les dates límit per procedir a la renúncia són les següents:

 • Cursos normals extensius: fins al darrer dia hàbil de novembre.
 • Cursos intensius: 1r quadrimestre: fins al darrer dia hàbil d’octubre.
 • 2n quadrimestre: fins al darrer dia hàbil de febrer.  

Nota: l’EOI tramita la renúncia al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per aquesta raó l’escola no tornarà l’import de la matrícula sota cap concepte.

2.a.- Renúncia  a  un curs superat:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola podrà concedir-la un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

2.b.- Flexibilització de l’itinerari educatiu: matrícula d’actualització en cursos Inferiors.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

3. EQUIVALÈNCIES 

Consultar taula d’exempcions.

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI. Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents: Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d’Educació Secundària i el Batxillerat abans del 31 d’octubre. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

4. TRASLLATS D’EXPEDIENT

4.a.- En període lectiu.

Els alumnes que sol·licitin trasllat de matrícula viva  només s’admetran fins al darrer dia hàbil d’abril (modalitat extensiva),  al darrer dia hàbil de novembre (modalitat intensiva de 1r quadrimestre) i al darrer dia hàbil de març (modalitat intensiva de 2n quadrimestre). Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l’escola de destinació hi ha una plaça vacant en l’ idioma, curs i horari desitjats.

Si el trasllat de matrícula viva es sol·licités una vegada tancat el procés de matriculació, els alumnes hauran de consultar amb la secretaria del centre les condicions per a la seva admissió, la qual sempre quedarà supeditada a la disponibilitat de places.

Aquelles persones que han estat alumnes oficials d’altres EOI i que vulguin formalitzar la seva matrícula a l’EOI de Tarragona hauran de fer una preinscripció i sol·licitar el trasllat del seu expedient a l’EOI d’origen.

4.b.- En període no lectiu.

   • Termini de sol·licitud en l’escola de destinació:                    11 i 12 de juliol
   • Notificació a l’usuari per part de l’escola de destí i matrícula :    18 de juliol

5. CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada una matrícula oficial no s’admetran canvis en l’horari assignat si no és per causes degudament justificades, d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.).
 • Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció i durant la segona quinzena d’octubre es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes hauran d’acceptar el canvi i incorporar-se al grup sol·licitat. En cas de canvi denegat, hauran de romandre al grup d’origen.

5.1. PROCEDIMENT GENERAL:

L’alumne pot sol·licitar un canvi d’horari a la secretaria si, per raons de força major, no pot assistir a les classes en l’horari en què s’ha matriculat. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades dels justificants corresponents, serà de 10 dies hàbils un cop iniciat el curs acadèmic. Per causa de força major, es podrà sol·licitar un canvi de grup fins l’últim dia lectiu del mes de març.

5.2 PERMUTES DE MUTU ACORD:

Fins al dia 21 de març de 2025, s’admetran permutes d’horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matricula i fer oficial el canvi.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR CANVI DE MODALITAT D’ESTUDIS

 • Pas de modalitat intensiva, en el primer quadrimestre, a la modalitat extensiva : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant el primer mes de classe sempre que hi hagi places vacants en l’horari sol·licitat.
 • Pas de modalitat extensiva, en el primer quadrimestre a la modalitat intensiva : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant els primers quinze dies de curs sempre que hi hagin places vacants en l’horari sol·licitat.

Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents:

 • Instància(model que es podrà demanar a secretaria o descarregar des de la nostra pàgina web) en la qual se sol·liciti nou horari, donant sempre que sigui possible dues opcions.
 • Justificants acreditatius de les causes al·legades.

6. CONVOCATÒRIES D’EXAMEN 

Dins de cada nivell, -bàsic, intermedi, avançat, C1 -, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’Educació oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’ idioma corresponent. (Decret 4/2009).

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (A1) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat (B2.1) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

7. EXÀMENS

7.1. Calendari d’exàmens per als Alumnes Oficials:

7.1.1. Cursos intensius:

Els exàmens dels cursos del 1r quadrimestre tindran lloc després de les vacances de Nadal, durant el mes de gener i els dels cursos del 2n quadrimestre entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

 7.1.2. Cursos extensius:

Els exàmens tindran lloc entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.2. Calendari d’exàmens per als Alumnes Lliures:

7.2.1. Convocatòria extraordinària del Certificat de Nivell Intermedi (B1 i B2.2) i Avançat (C1) d’anglès:

Els exàmens tindran lloc durant el mes de febrer.

7.2.2. Convocatòria ordinària (B1, B2.2 tots els idiomes i C1 anglès / francès):

Els exàmens tindran lloc durant l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.3. Publicació del calendari d’exàmens:

Aquestes dates són orientatives. Els dies d’examen corresponents a cada idioma i curs, es publicaran abans de finals d’abril al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre: http://agora-eoi.xtec.cat/eoitarragona/

 7.3.1. Alumnes Oficials:

Cursos intensius: el calendari es publica l’última setmana abans de les vacances de Nadal, pels cursos del 1r quadrimestre, i a finals d’abril o principis de maig pels cursos del 2n quadrimestre.

Cursos extensius: abans de finals de gener.

7.3.2. Alumnes Lliures:

Les dates d’examen es publiquen a la pàgina web del Departament d’Educació  al mateix temps que la informació de la matrícula.

7.4. Sol·licituds de canvis de dates d’examen:

Quan es publica el calendari d’exàmens també s’estableix un període per sol·licitar canvis en les dates d’examen sempre i quan es puguin justificar degudament i corresponguin a motius de força major. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit mitjançant una instància adreçada a la Cap d’Estudis i s’hi haurà d’adjuntar un justificant acreditatiu de la impossibilitat de realitzar l’examen en les dates previstes. No es garanteix que sempre es puguin canviar les dates d’exàmens, sobretot dels escrits. Només es consideraran les instàncies presentades dins del termini i amb el justificant corresponent. 

7.5.  Sol·licituds d’adaptació d’exàmens:

L’alumne/a amb discapacitat i necessitat d’adaptació de les proves també ho pot demanar en les mateixes dates.

 

Tarragona, a 5 de juliol de 2024.