Normes administratives

Nota: Aquesta normativa recull l’estat actual de la legislació vigent i les Disposicions del Departament d’Educació. Es pot veure afectada, doncs, per qualsevol variació que es produeixi en aquesta legislació o en altres disposicions.

 1. MATRÍCULES 

Tots els tràmits de preinscripció i matrícula es realitzaran en línia.

 • OFICIAL: Dret assistència a classe. Dret a examen (una convocatòria – Juny)
 • LLIURE: Dret a examen (una convocatòria extraordinària d’anglès en febrer i una ordinària de tots els idiomes, anglès inclòs, al juny)

1.1. NIVELLS:

Segons la LOMCE, Reial Decret 1041/2017:

NIVELL EOI NOVA NOMENCLATURA IDIOMES
BÀSIC A1 Tots idiomes certificat de Nivell Bàsic
A2
INTERMEDI B1 B1 Tots idiomes certificat de Nivell Intermedi B1
INTERMEDI B2 B2.1 Tots idiomes certificat de Nivell Intermedi B2
B2.2
 

AVANÇAT C1

 

C1 Anglès, Francès i  Català
 

AVANÇAT C2

 

C2 Català
 

AVANÇAT

 

C2.1

C2.2

Anglès

 

1.2. TAXES

1.2.1 Tipus de taxes i preus públics*

 • Ordinària: És la matrícula que es paga normalment per a l’Educació oficial o lliure. Es realitza mitjançant la presentació de la documentació indicada al punt 1.5 i l’abonament dels drets corresponents.
 • Semi gratuïta:Poden sol·licitar aquesta matrícula els membres de família nombrosa de categoria general o monoparental de categoria general i especial, presentant el carnet de família nombrosa o monoparental actualitzat i en vigor (original i fotocòpia).

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Bonificació 10% de l’import si la tramitació es fa telemàticament (en els casos que es pugui fer de manera telemàtica o presencial).

http://Educació.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

Exempció del 100% del pagament per a:

A.-Exempcions o bonificacions generals (TAXES I PREUS PÍBLICS):

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

B.- Exempcions o bonificacions addicionals

B.1.- Taxes (cursos dels certificats intermedi i avançat)

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres de famílies que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció,
 • víctimes de violència de gènere,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o un ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat (resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula),
 • menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat (la condició de persona tutelada o extutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

 

http://Educació.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

B.2.- Preus públics (cursos del nivell bàsic, C1 i C2)

 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a l’exempció prevista a l’apartat anterior),
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció i
 • víctimes de violència de gènere.

http://Educació.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 

Professors inclosos en el pla PIA o reserva de mestres al curs 2019-2020:

 

ALUMNAT EOI (Cursos presencials) i ALUMNAT IOC (Cursos telemàtics)

El curs 2019-2020, el programa PIA dels cursos a les EOI i a l’IOC va canviar a una nova proposta anomenada Programa PIA+. No obstant això, es van mantenir les condicions d’aquells alumnes que formaven part de l’antic Programa PIA (anglès) i de la seva modalitat MES (llengües: francès, alemany, italià, àrab, rus i xinès).

El proper curs 2020-2021 desapareixerà per complet l’anterior Programa PIA i les seves modalitats. D’aquesta manera, tots els alumnes que en formaven part hauran d’acollir-se al Programa PIA+ sota les característiques, requisits i condicions d’aquest programa. És a dir, no es conservaran les condicions de l’antic Programa PIA, ni de les seva modalitat MES i qualsevol participant haurà d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de fer la matrícula a l’EOI o a l’IOC, amb la possibilitat, sempre que es compleixin el requisits, de sol·licitar el retorn d’aquestes taxes si el participant obté la qualificació d’apte al final del curs.

 

Nou professorat curs 2019-2020

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat:  PIA+ 2020-2021

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat:  PIA+ 2020-2021

El Programa PIA+ 2020-2021 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC per als nivells següents:

 • nivells de 4rt, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • tots els nivells per a les llengües alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
 • nivells de 3r, 4rt i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • nivell de 1r per a la llengua alemanya a l’IOC

 

Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció del títol oficial i vulguin actualitzar l’idioma. En els nivells següents:

 • nivells de 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa
 • nivells de 2n, 3r, 5è i C1 per a les llengües francès, italià i alemany
 • nivells de 2n, 3r i 5è per a les llengües xinès, àrab i rus

 

Destinataris: professorat en actiu de centres públics, concertats i municipals

 

Procediment:

 1. El professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+ en el curs 2020-2021 haurà de seguir el procediment d’accés, preinscripció i matrícula ordinari, indicat per les EOI i l’IOC.
 2. Per participar en el programa PIA+ i sol·licitar l’ajut, el correu electrònic que s’ha de fer constar a la matrícula és el correu xteci s’ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+.
 3. El professorat que ja és alumne/a d’EOI o de l’IOC en els cursos i idiomes especificats anteriorment, cal que segueixi el període de matriculació marcat per les EOI o l’IOC. En el moment de matrícula, cal que indiqui que es vol acollir al Programa PIA+ i que aboni les taxes o preus públics corresponents.
 4. El professorat que no és alumne/a d’una EOI o de l’IOC, cal que participi en el procés de preinscripció demanant plaça a l’EOI on vol estudiar o a l’IOC. Si obté plaça, cal que es matriculi, tot indicant que es vol acollir al Programa PIA+ i que aboni les taxes o preus públics corresponents. Les condicions per obtenir plaça a una EOI i el procedimentseran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. En el cas de l’IOC consulteu la informació en el seu web.
 5. No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma en el mateix any acadèmic. L’alumnat lliure no pot acollir-se al Programa PIA+.

Sol·licitud de l’ajut:

 • podrà sol·licitar l’ajut el professoratque obtingui la qualificació d’APTE al final del curs o d’aprofitament, en el cas dels alumnes de matrícula d’actualització
 • el retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs
 • es podrà sol·licitar el retorn de taxes només d’un idioma
 • el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament als participants que compleixin els requisits, hagin obtingut la qualificació d’apte/aprofitament del curs i hagin manifestat acollir-se al programa, en el moment de matriculació

Per a informació o dubtes sobre els cursos, places, accés i procés de preinscripció i matrícula a les EOI adreceu-vos a la secretaria de l’EOI corresponent i sobre els cursos a l’IOC, contacteu amb eoiinfo@ioc.cat

Per a més informació sobre el Programa PIA+ dirigiu-vos a Formació en Llengües Estrangeres del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat del Departament d’Educació:  formlle@xtec.cat

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/accions_llengues_estrangeres_curriculars/cursos-eoi-ioc/

1.2.2 Devolució de taxes.****

L’EOI no pot reintegrar l’ import de la matrícula sota cap concepte ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar una instància, (no més tard del 5 d’octubre o del 30 de novembre cas  de trasllat a una altra comunitat autònoma) i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l’ ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumne per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat la resolució adoptada. El termini per sol·licitar la devolució de taxes serà:

 • Cursos extensius i intensius de primer quadrimestre: 5 d’octubre
 • Cursos intensius de segon quadrimestre: 11 de febrer
 • Devolució de taxes per trasllat a una altra comunitat: 30 novembre.

 

****Els alumnes oficials que sol·licitin la devolució de taxes i se’ls resolgui favorablement no podran matricular-se al curs següent com a alumnes oficials, hauran de tornar a accedir a l’escola via preinscripció.

1.3. Dates de matrícula: Tots els tràmits de i matrícula es realitzaran en línia indica el de

 

 

PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

(Taulers d’anuncis i web)

PREINSCRIPCIÓ

 

PERÍODE DE MATRÍCULA
 

 

ALUMNES OFICIALS

(antics i nous)

 

Cursos normals extensius  2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

Del 31 d’agost al 3 de setembre Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

1r quadrimestre

2a quinzena de juny (alumnes oficials)

2a Quinzena de juliol (alumnes no oficials)

Del 31 d’agost al 3 de setembre Juliol: alumnes oficials

Setembre:alumnes procedents de preinscripció

Cursos intensius

2n quadrimestre

1a quinzena de gener Gener 2a quinzena gener
ALUMNES LLIURES Convocatòria Extraordinària

(3r/5è/C1 anglès)

Octubre Novembre
Convocatòria ordinària   (3r, 5è i C1 tots idiomes) Desembre Febrer

La informació de la matrícula lliure s’ha de consultar a les pàgines web:

Departament d’Educació: http://Educació.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/

Educació d’idiomes: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

1.4. Condicions per matricular-se:

1.4.1. Condicions generals:

 Per matricular-se en una EOI és requisit imprescindible tenir complerts el 31 de desembre de 2020

 • 16 anys per matricular-se del mateix idioma que es cursa a l’Educació Secundari Obligatori.
 • 14 anys per matricular-se d’un idioma diferent al que es cursa a l’Educació Secundari Obligatori.

Els alumnes que accedeixin a un nivell diferent de 1r han d’estar en possessió del certificat acreditatiu i fer-ho arribar al centre a l’email: eoitgnacreditacions@gmail.com

S’han de respectar aquestes condicions:

 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès efectuar matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial, a la mateixa o a una altra EOI. L’ incompliment d’aquesta norma podria comportar la nul·litat d’ambdues matriculacions. (Circular de 24 de gener de 1994)
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se abans de l’inici de curs (ENS/226/2011, art 18.3), d’aquells que no abonin les taxes de matrícula en les vint-i-quatre hores posteriors a la formalització de la seva matrícula i d’aquells que la comprovació d’aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

 

1.4.2. Vies d’accés a la matrícula oficial:

 • ACCÈS DIRECTE per als alumnes oficials d’un idioma de l’any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis del mateix idioma, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d’aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d’altres aspirants

*LA MATRÍCULA ES FORMALITZARÀ TELEMÀTICAMENT ENTRE EL 4 I EL 9 DE  JULIOL.

ACCÈS PER PREINSCRIPCIÓ per a:                                         Directe info Gencat

 1. a) Alumnes oficials del curs immediatament anterior que no es matriculin dintre dels terminis previstos al juliol.
 2. b) Alumnes de procedència lliure, trasllat d’Expedient.
 3. c) Nous alumnes que volen accedir a primer nivell
 4. d) Nous alumnes que volen fer Test de Nivell
 5. e) Nous alumnes que estiguin en possessió d’una titulació que figuri en la taula d’equivalències.
 6. f) Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al 2018-19.
 7. g) Alumnes oficials del curs 2018-19 que vulguin estudiar un altre idioma
 8. h) Alumnes oficials del curs 2018-19 que han sol·licitat devolució de taxes i ha estat resolta favorablement.

Aquests alumnes poden accedir a:

 • Primer
 • Qualsevol altre nivell mitjançant un Test de Nivell. Cas que l’alumne no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell, se li assignarà el nivell de 1r. El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s’incorporarà a l’expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l’any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.
 • Accés per curs d’estiu d’escola oficial d’idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2019podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podran accedir al nivell següent.
 • Accés per certificacióhttp://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/
  • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe al quart curs. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l’accés directe al curs de nivell C1.
  • El certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’Educació d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l’idioma corresponent.

L’usuari que estigui en possessió d’alguna d’aquestes titulacions, podrà accedir a una EOI tot fent preinscripció però sense haver de passar pel Test de Nivell. Els documents acreditatius d’aquests certificats hauran d’enviar-se a la secretaria del centre abans del dia 13 de setembre a eoitgnacreditacions@gmail.com.

*LA PREINSCRIPCIÓ ES FORMALITZARÀ TELEMÀTICAMENT ENTRE  ELS DIES 31 d’agost al 3 de setembre, FINS A LES 15h,

El  DIA 3 ES PODRÀ REALITZAR DE MANERA PRESENCIAL FINS A LES 14h

 

1.4.3.Matrícula lliure:

 • Dins del Nou Pla d’Estudis, s’entén per alumne lliure aquell que es matricula a l’EOI només per fer l’examen corresponent al Certificat del Nivell Intermedi (3r. curs) , del Nivell Avançat (5è curs) o del C1 (només anglès i francès).

 

1.5. Documents necessaris per matricular-se:

 • Cal fer arribar al centre, còpia del  DNI i el certificat que s’al·lega en cas de no accedir a 1r nivell i no haver fet test de nivell a:    eoitgnacreditacions@gmail.com.

 

 1. RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL  

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan, per motius degudament justificats, l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

La renúncia es tramitarà a Secretaria d’Alumnat presentant una instància i el resguard de la matrícula a què es vol renunciar i implica conservar intacta la convocatòria a què donava dret la matrícula.

Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. En conseqüència, si es volen tornar a matricular pel curs escolar immediatament posterior al de la renúncia se’ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. Si la renúncia implica el retorn de taxes de matrícula, l’alumne haurà de tornar a fer preinscripció

Les dates límit per procedir a la renúncia són les següents:

 • Cursos normals extensius: fins al 30 de novembre de 2020.
 • Cursos intensius: 1r quadrimestre: fins al 30 d’octubre de 2020.
 • 2n quadrimestre: fins a l’1 de març de 2021.  

Nota: l’EOI tramita la renúncia al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per aquesta raó l’escola no tornarà l’import de la matrícula sota cap concepte.

2.a.- Renúncia  a  un curs superat:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola podrà concedir-la un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

2.b.- Flexibilització de l’itinerari educatiu: matrícula d’actualització en cursos Inferiors.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

 1. EQUIVALÈNCIES 

Consultar taula d’exempcions.

Et pot interessar: Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI. Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents: Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d’Educació Secundària i el Batxillerat abans del 31 d’octubre. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

 

 1. TRASLLATS D’EXPEDIENT 

a.- En període lectiu.

Els alumnes que sol·licitin trasllat  de matrícula viva  només s’admetran fins al 26 de febrer de 2021 (modalitat extensiva) i finals de novembre de 2020 (modalitat intensiva de 1r quadrimestre) i 31 de març (modalitat intensiva de 2n quadrimestre). Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l’escola de destinació hi ha una plaça vacant en l’ idioma, curs i horari desitjats.

Si el trasllat de matrícula viva es sol·licités una vegada tancat el procés de matriculació, els alumnes hauran de consultar amb la secretaria del centre les condicions per a la seva admissió, la qual sempre quedarà supeditada a la disponibilitat de places.

Aquelles persones que han estat alumnes oficials d’altres EOI i que vulguin formalitzar la seva matrícula a l’EOI de Tarragona hauran de fer una preinscripció i sol·licitar el trasllat del seu expedient a l’EOI d’origen.

b.- En període no lectiu.

 • Termini de sol·licitud en l’escola de destinació:                  del 13 i 14 de juliol
 • Notificació a l’usuari per part de l’escola de destí i matrícula :        14 de juliol

 

 1. CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada una matrícula oficial no s’admetran canvis en l’horari assignat si no és per causes degudament justificades, d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.).
 • Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció i durant la segona quinzena d’octubre es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes hauran d’acceptar el canvi i incorporar-se al grup sol·licitat. En cas de canvi denegat, hauran de romandre al grup d’origen.

PROCEDIMENT GENERAL: L’alumne pot sol·licitar un canvi d’horari a la secretaria si, per raons de força major, no pot assistir a les classes en l’horari en què s’ha matriculat. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades dels justificants corresponents, serà de 10 dies hàbils un cop iniciat el curs acadèmic. Per causa de força major, es podrà sol·licitar un canvi de grup fins al dia 20 de març de 2020.

PERMUTES DE MUTU ACORD: fins al dia 20 de març de 2020, s’admetran permutes d’horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matricula i fer oficial el canvi.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR CANVI DE MODALITAT D’ESTUDIS

 • Pas de MODALITAT INTENSIVA, EN EL PRIMER QUADRIMESTRE, a la MODALITAT EXTENSIVA : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant el primer mes de classe sempre que hi hagi places vacants en l’horari sol·licitat.
 • Pas de MODALITAT EXTENSIVA,EN EL PRIMER QUADRIMESTRE A MODALITAT INTENSIVA : els alumnes podran sol·licitar el canvi de modalitat durant els primers quinze dies de curs sempre que hi hagin places vacants en l’horari sol·licitat.

Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents:

 • Instància(model que es podrà demanar a secretaria o descarregar des de la nostra pàgina web) en la qual se sol·liciti nou horari, donant sempre que sigui possible dues opcions.
 • Justificantsacreditatius de les causes al·legades.

 

 1. CONVOCATÒRIES D’EXAMEN  

Dins de cada nivell, -bàsic, intermedi, avançat C1 i avançat C2 -, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’Educació oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’ idioma corresponent. (Decret 4/2009).

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

 1. EXÀMENS 

7.1. Calendari d’exàmens per als Alumnes Oficials:

7.1.1. Cursos intensius:

Els exàmens dels cursos del 1r quadrimestre tindran lloc després de les vacances de Nadal, durant el mes de gener i els dels cursos del 2n quadrimestre entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.1.2. Cursos extensius:

Els exàmens tindran lloc entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.2. Calendari d’exàmens per als Alumnes Lliures:

7.2.1. Convocatòria extraordinària del Certificat de Nivell Intermedi i Avançat d’anglès (3r i 5è curs) i C1:

Els exàmens tindran lloc durant el mes de febrer.

7.2.2. Convocatòria ordinària (3r, 5è tots els idiomes i C1 anglès / francès) :

Els exàmens tindran lloc durant l’última setmana de maig i el mes de juny.

7.3. Publicació del calendari d’exàmens:

Aquestes dates són orientatives. Els dies d’examen corresponents a cada idioma i curs, es publicaran abans de finals d’abril al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre: http://agora-eoi.xtec.cat/eoitarragona/

 7.3.1. Alumnes Oficials:

Cursos intensius: el calendari es publica l’última setmana abans de les vacances de Nadal, pels cursos del 1r quadrimestre, i a finals d’abril o principis de maig pels cursos del 2n quadrimestre.

Cursos extensius: abans de finals de gener.

7.3.2. Alumnes Lliures:

Les dates d’examen es publiquen a la pàgina web del Departament d’Educació  al mateix temps que la informació de la matrícula.

7.4. Sol·licituds de canvis de dates d’examen:

Quan es publica el calendari d’exàmens també s’estableix un període per sol·licitar canvis en les dates d’examen sempre i quan es puguin justificar degudament i corresponguin a motius de força major .

Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit mitjançant una instància adreçada a la Cap d’Estudis i s’hi haurà d’adjuntar un justificant acreditatiu de la impossibilitat de realitzar l’examen en les dates previstes. No es garanteix que sempre es puguin canviar les dates d’exàmens, sobretot dels escrits. Només es consideraran les instàncies presentades dins del termini i amb el justificant corresponent.

7.5.  Sol·licituds d’adaptació d’exàmens:

L’alumne/a amb discapacitat i necessitat d’adaptació de les proves també ho pot demanar en les mateixes dates.

ÉS OBLIGACIÓ DE L’ALUMNE ASSABENTAR-SE DELS DIES EN QUÈ LI CORRESPON EXAMINAR-SE.