Repetició de curs i convocatòria addicional

1.-Repetició de curs:

Dins de cada nivell, bàsic, intermedi, avançat, C1, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell i l’ idioma corresponents. (Decret 4/2009).

-La suma de repeticions per nivell bàsic (1r i 2n)  i avançat (4t i 5è) no pot ser  superior a 4 cursos.

-La suma de repeticions per nivell intermedi i C1 no pot ser superior a 2 cursos.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles següents:

NIVELL BÀSIC INTERMEDI INTERMEDI

3A i 3B

AVANÇAT C1 C2
Curs 1r 2n 3r 3r A 3r B 4t i 5è   C1 C2
Vegades que un alumne es pot matricular

i les combinacions per nivells

1 3 2 1 3 1 i 3 2 2
3 1 3 1 3 i 1
2 2 2 2 2 i 2
Accés directe a 2n 1 Accés directe a 3r B 1 Accés directe a 5è) 1

Si s’ha fet una renúncia durant l’any acadèmic, el curs no computa a efectes de repeticions.

Alumnat lliure: no hi ha límit de convocatòries per matricular-se com a candidat lliure dels Certificats de Nivell Intermedi i Avançat.

2.-Convocatòria addicional

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Documentació

Presentació a la secretaria del centre la sol·licitud i la justificació. Imprès de sol·licitud. Cliqueu aquí