Repetició de curs i convocatòria addicional

1.-Repetició de curs:

Dins de cada nivell, bàsic, intermedi, avançat, C1, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell i l’ idioma corresponents. (Decret 4/2009).

-La suma de repeticions per nivell bàsic (1r i 2n)  i avançat (4t i 5è) no pot ser  superior a 4 cursos.

-La suma de repeticions per nivell intermedi i C1 no pot ser superior a 2 cursos.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles següents:

NIVELL BÀSIC INTERMEDI

INTERMEDI

B1.1 i B1.2

  INTERMEDI

AVANÇAT

C1 I C2

Curs A1       A2 B1 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2  C1 C2
Vegades que un alumne es pot matricular en cada curs i les combinacions per nivells 1 3 2 1 3 1 3 2 2
3 1 3 1 3 1
2 2 2 2 2 2
Accés directe a A2 1 Accés directe a 3r B 1 Accés directe a B2.2 1

Si s’ha fet una renúncia durant l’any acadèmic, el curs no computa a efectes de repeticions.

Alumnat lliure: no hi ha límit de convocatòries per matricular-se com a candidat lliure dels Certificats de Nivell Intermedi i Avançat.

2.-Convocatòria addicional

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Documentació

Formulari de sol·licitud