Sol.licitud i expedició de títols i certificats

RECOLLIDA DE CERTIFICATS:

A la secretaria del centre

 1. Certificats nivell bàsic A2 i intermedi B1: A partir del 15 de juliol.

  • Certificat de nivell bàsic A2: s’obté en superar el  2n curs.
  • Certificat de nivell intermedi B1: s’obté en superar el 3r curs o 3r B de rus i àrab.

L’escola expedeix els certificats bàsics A2 i intermedis B1 de manera automàtica.

 

Es pot recollir:

● personalment a la secretaria presentant el document d’identitat de la persona interessada o amb una autorització i còpia del document d’identitat si no el recull l’alumne/a.

● o es pot fer una sol·licitud d’enviament per correu postal (només en casos excepcionals), a la secretaria i rebreu les instruccions a seguir.

 

   2.   Certificats nivell  B2, C1 i C2

Es podran sol·licitar a partir de la 2a quinzena d’octubre per convocatòria ordinària i a partir de la 2n quinzena de març per convocatòria extraordinària.

L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell B2, Certificat de nivell C1, Certificat de nivell C2 (català per a no catalanoparlants).

 

2.1. Documentació per sol·licitar els Certificats B2, C1 i C2

● DNI, NIE o Passaport (original i fotocòpia)

● Carnet de Família Nombrosa, Família Monoparental, acreditació de Discapacitat si s’escau* (original i fotocòpia)

*Presentant aquestes acreditacions es fa una reducció de la taxa del Certificat.

● Recollir a la secretaria els impresos següents:

1. FULL DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA:

– comprovar que les dades siguin correctes

– efectuar el pagament de les taxes a “la Caixa”

2. FULL DE SOL·LICITUD DEL TÍTOL:

– emplenar i signar l’imprès amb les dades del sol·licitant

ELS ORIGINALS DELS DOS FULLS DE SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT AMB LA FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT D’IDENTITAT I LA FOTOCÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, MONOPARENTAL O ACREDITACIÓ DE DISCAPACITAT, SI ESCAU, S’HAN DE RETORNAR A L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE TARRAGONA, QUI TOT SEGUIT US LLIURARÀ EL RESGUARD DEL TÍTOL. EL RESGUARD DE SOL·LICITUD DEL TÍTOL TÉ EL MATEIX VALOR LEGAL QUE EL CERTIFICAT.
Recollida dels títols

Un cop rebuts els títols a la secretaria, s’avisa per correu electrònic els interessats. S’ha de recollir personalment a la secretaria presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada o amb una autorització i còpia del document d’identitat si no el recull la persona interessada i el resguard de pagament de les taxes.

 

SOL·LICITUD DELS CERTIFICATS: (per fer la sol·licitud, pendent publicació dates)

TAXES:

  • 78 € ordinària
  • 39 € família nombrosa general i/o monoparental general o especial

Exempts:

Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%

Persones que formen part d’una família nombrosa especial

Imprès de sol·licitud de