Documentació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRICULAR-SE

Tothom:

– Còpia DNI / NIE / Passaport

Certificat de l’institut de secundària on consti la primera llengua estrangera estudiada (menors de 16 anys)

– Document acreditatiu en cas de descompte en el preu de la taxa (consultar taxes).

– Si l’accés és per Certificat, ha d’enviar la documentació que ha indicat en l’aplicació de preinscripció.

LA DOCUMENTACIÓ ES POT PRESENTAR PRESENCIALMENT A LA SECRETARIA DE L’EOI O ESCANEJAT A AQUEST MAIL : eoitarragona@xtec.cat.