Pla de qualitat i estratègic


Programa de Qualitat i Millora

QUÈ ÉS?

Des del curs 2008-2009, l’EOI de Tarragona forma part del Programa de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació. Això suposa començar una nova dinàmica de treball en tots els àmbits de l’escola per tal d’anar millorant en tot el que es pugui. Aquest sistema de treball consisteix a planificar degudament totes les actuacions, i un cop s’hagin fet, avaluar-les per tal d’extreure’n conclusions i així poder rectificar i millorar. El resum d’aquest procés seria: Planificar, Fer, Avaluar i Millorar.

OBJECTIU

L’objectiu és oferir a l’alumnat un ensenyament i un servei de gran qualitat. Es tracta de que l’alumnat estigui plenament satisfet amb el servei ofert des del centre, tant a nivell acadèmic com de gestió de matrícula, etc.

COM HO FAREM?

Per tal d’aconseguir aquesta qualitat cal que totes les àrees del centre adoptin uns hàbits de treball que s’aniran aplicant progressivament. Per exemple, s’adoptarà un nou sistema de codificació de documents per tal de facilitar-ne l’accessibilitat. També es fomentarà l’ús d’enquestes per obtenir dades per a l’avaluació dels diferents processos.

La anàlisi sistemàtica de totes les actuacions farà més fàcil poder prendre mesures de rectificació o millora, sempre tenint en compte les veus dels participants.

COM ENS DEFINIM? FORMACIÓ: d’alumnat, de personal docent i no docent

INNOVACIÓ I MILLORA: en tots els àmbits

TECNOLOGIA: en canals d’informació, en equipaments a la docència

___________________________________________________________________________________________

Política de Qualitat de l’EOI Tarragona

La Política de Qualitat de l’EOI Tarragona es basa en la voluntat de  satisfer les expectatives i  les necessitats educatives tant dels nostres alumnes com de la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual estableix aquests referents:

  • 1r L’oferta d’una formació de qualitat en llengües que estigui adaptada a les necessitats formatives dels alumnes i que fomenti l’autonomia i responsabilitat en el seu aprenentatge.
  • 2n La garantia de la confiança i la satisfacció dels alumnes mitjançant la millora contínua dels serveis que ofereix el centre.
  • 3r La gestió i organització del centre i dels serveis de manera eficaç i eficient per optimitzar els recursos materials, de personal i els espais existents.
  • 4t La nostra imatge com a centre de referència en l’ensenyament de llengües compromès a oferir excel·lència en el servei.
  • El compromís amb la qualitat dels serveis i les activitats que ofereix el centre, amb vista a la millora contínua, la innovació i la importància de la formació contínua.
  • L’interès per acomplir els requisits legals i reglamentaris establerts per l’Administració educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació.

La Direcció de l’EOI Tarragona

Pla estratègic de l’EOI Tarragona

El Pla Estratègic, o Pla d’Autonomia de Centre (PAC),  recull de manera detallada i sistematitzada els objectius de l’EOI Tarragona i les estratègies previstes per assolir-los a mig termini, així com els sistemes  els instruments de seguiment i avaluació corresponents.

Aquests objectius són la suma de diferent informació extreta de diverses fonts (EFQM, AGD, auditories, enquestes, l’Equip directiu, la Comissió de Qualitat, els Coordinadors de Pla Estratègic, a més de les aportacions del professorat i el personal PAS de l’EOI Tarragona). El resultat de tot plegat ha definit els tres grans objectius següents:

  1. Millorar els resultats educatius
  2. Millorar la cohesió social
  3. Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnes, famílies i empreses)

Aquest pla té una durada de quatre anys, però cada any es defineixen diferents activitats per tal d’assolir-ne els objectius.

 

Primera EOI d’Espanya amb certificat ISO!