Certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari, inscripció i més informació

*El dia de la prova d’expressió i interacció oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.