Cursos especials d’hivern

Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes i cursos especials de llengua instrumental.

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.
Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores.

Oferta durant el curs 2023-24

  • Curs de preparació al Certificat C1 d’anglès (convocatòria ordinària de maig de 2024)  ** MATRÍCULA OBERTA**

Curs de 30 hores lectives (12 sessions)  adreçat a persones interessades a preparar el Certificat Avançat C1 d’anglès de les EOIs com a candidats lliures, al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència.

Més informació

  • Curs de preparació al Certificat B2 d’anglès (convocatòria ordinària de maig de 2024)  ** MATRÍCULA OBERTA**

Curs de 30 hores lectives (12 sessions)  adreçat a persones interessades a preparar el Certificat Intermedi B2 d’anglès de les EOIs com a candidats lliures, al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Més informació

  • Consolidation du B2 (francès B2+) ANUL·LAT   i Beyond B2 (anglès B2+) EN PROGRÈS

Cursos de perfeccionament de 70 hores lectives adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma (amb un nivell de llengua de B2)

  • B1 Français sans peine i Take It Easy on B1  ***ANUL·LATS ***

Cursos de 70 hores lectives adreçats a persones interessades a repassar i consolidar els seus coneixements de B1 de francès o anglès, al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència.