Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Sabadell. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies estipulats pel centre. La preinscripció es fa els primers dies del mes de setembre.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Sabadell.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes que han fet la prova de certificat com a candidats lliures i que volen ser oficials.
 • Alumnes que han fet un curs d’estiu i que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer (A1): Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a l’A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial s’ha de portar l’original i una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica els dies estipulats durant la primera setmana de setembre.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI durant el dia i hores indicades pel centre.

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de A! o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a A1 cal:
  • preinscriure’s al test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula d’equivalències de certificacions.
   • es té el títol de batxillerat (aprovat l’any en curs o l’anterior i només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir al curs B1.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu aquí.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places i justificats documentalment.

Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Educació.