Matrícula d’actualització

Ja vas estudiar l’idioma fet però vols posar-te al dia?

Aprofita la matrícula d’actualització en el darrer curs realitzat o en cursos inferiors!

Requisits i condicions.

  • Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula
  • La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
  • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.
  • En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
  • Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
  • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Si compleixes els requisits i hi estàs interessat/da, envia’ns un correu a secretaria@eoisabadell.cat