Preus matrícula i bonificacions curs 2024-2025

Aquests imports són una quota anual única no fraccionable que es paguen en el moment de formalitzar la matrícula (tens un termini de 24 hores), i ja inclouen els drets d’examen de certificació (nivells B1, B2.2, C1, C2 i C2.2), si és el cas.

Els cursos presencials (classes presencials 2 dies a la setmana) i semipresencials (classe presencial 1 dia a la setmana) tenen el mateix preu públic o taxa.

Per a més informació sobre l‘organització dels estudis i nivells, cliqueu aquí

El Departament d’Educació divideix  les matrícules de les EOIs en dos tipus: TAXA (pels nivells B1, B2.1 i B2.2) i PREU PÚBLIC (pels nivells A1, A2, C1, C2, C2.1 i C2.2).

MATRÍCULA

Nivells B1, B2.1 i B2.2 (TAXES, Ordre EDU 80/2020)

Nivells A1, A2, C1 i C2/C2.1/C2.2 (PREUS PÚBLICS, Ordre ENS/155/2020114/2021)

Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 297,60 € 148,80 € 275€ 137,50 €
* Material 30€ 15€ 30€ 15€
TOTAL
327,60€
163,80€
305€
152,50€
2a Matrícula (=repetidor/a)
386,88 € 193,44 € 357,50€ 178,75 €
* Material 39€ 19,50€ 39€ 19,50€
TOTAL
425,88
212,94€
396,50€
198,25€
3a Matrícula (=tripitidor/a)(subjecte a aprovació per Cap d’Estudis o Secretaria, segons el cas. Mira normativa repetició) 535,68 € 267,84 € 495€ 247,50 €

* Material

54€ 27€ 54€ 27€
TOTAL
589,68€
294,84€
549€
274,50€
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells, a part de l’import de matrícula (*) El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori, però està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics, ja que té la categoria de preu públic (llibres no inclosos) –Ordre EDU/114/2021– Això pot comportar pagar 15€ si es gaudeix d’una bonificació del 50% o 0€ si es tracta d’una exempció. També, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020, s’aplicaran les penalitzacions per segona i tercera matrícula en aquest  servei (coeficient d’1,3 a l’import previst en la segona matrícula -39€- i coeficient d’1,8 a l’import previst en la tercera matrícula -54€).

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació, només podrà accedir-se a una nova matrícula al final del procés sempre que quedin places vacants.

NOVETATS I BONIFICACIONS DESTACABLES (a partir del curs 2021-22)

L’ORDRE EDU/155/2020  de 18 de setembre regula noves bonificacions per als nivells que tinguin la consideració de preu públic, és a dir, cursos dels nivells A1, A2, C1  i C2 de català, C2.1 i C2.2 d’anglès.

Recordeu que per als nivells B1,B2.1 i B2.2, l’import de la matrícula és una taxa, per tant NO es beneficien d’aquestes bonificacions:

 • ALUMNES QUE ESTUDIEN DUES LLENGÜES ESTRANGERES SIMULTÀNIAMENT:
  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic (és a dir, pels cursos A1, A2, C1, C2.1 i C2.2) en una de les llengües que es matriculin.”. Per tant, s’ha de fer primer la matrícula de la llengua que té taxa (B1, B2.1 o B2.2), si és el cas.
 • ALUMNES QUE HAN CURSAT B2 I COMENCEN UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA:
  • “Els alumnes matriculats en una Escola Oficial d’Idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2.2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula (és a dir, per als cursos A1, A2, C1, C2.1 o C2.2) de la nova llengua.”
 • ALUMNES D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS: (durant la preinscripció, s’ha d’adjuntar certificat emès per l’institut on consta que fa com a 1a llengua estrangera, una llengua diferent a la demanada a l’EOI. La manca d’aquesta documentació implica quedar exclòs del sorteig de places i llista d’espera)
  • “Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic (és a dir, pels cursos A1, A2, C1, C2.1 i C2.2) de la nova llengua.”.
 • ACUMULACIÓ DE BONIFICACIONS:
   • “La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.” *****Però NO s’acumulen les bonificacions de família nombrosa general i monoparental, general o especial, en la mateixa persona.

** Podeu consultar tota la informació sobre taxes, preus públics, bonificacions i exempcions a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics

ALUMNAT DE CATALÀ

-Totes les persones que vulguin estudiar els nivells C1 i C2 de català tenen una reducció del 50% del preu de la matrícula (no pas a la quota de material), que ja s’aplica directament en el full de pagament.

RENÚNCIA AMB DEVOLUCIÓ DE TAXES SENSE RESERVA DE PLAÇA

Per sol·licitar-la, consulteu aquí procediment i supòsits.