Preus matrícula curs 2021-22

Els preus de matrícula (taxes i preus públics) a les EOIs estan regulats per les següents ordres:

 • Taxes:  ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç
 • Preus públics:  ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç
 • Preus públics: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç
MATRÍCULA Cursos: B1, B2.1 i B2.2 (taxes)
Cursos: A1, A2, C1 i C2/C2.1 (preus públics)
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 286,00 € 143,00 € 275,00€ 137,50 €
2a Matrícula 371,80 € 185,90 € 357,50€ 178,75 €
3a Matrícula 514,80 € 257,40 € 495,00€ 247,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells, a part de l’import de matrícula 0€ si tens exempció

15€ si tens bonificació del 50%

30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (preu públic)*

39€ per 2a matrícula (repetidors)

54€ per 3a matrícula (tripitidors)

(*) El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori, però està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics, ja que té la categoria de preu públic (llibres no inclosos) –Ordre EDU/114/2021– Això pot comportar pagar 15€ amb si es gaudeix d’una bonificació del 50% o 0€ si es tracta d’una exempció. També, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020, s’aplicaran les penalitzacions per segona i tercera matrícula en aquest  servei (coeficient d’1,3 a l’import previst en la segona matrícula -39€- i coeficient d’1,8 a l’import previst en la tercera matrícula -54€).

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació, només podrà accedir-se a una nova matrícula al final del procés sempre que quedin places vacants.

NOVETATS I BONIFICACIONS DESTACABLES CURS 21-22

L’ORDRE EDU/155/2020  de 18 de setembre regula noves bonificacions per als nivellls que tingui la consideració de preu públic, A1, A2, C1 i C2 (C2.1 d’anglès i C2 de català). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2, l’import de la matrícula és una taxa, per tant no es beneficien d’aquestes bonificacions:

 • ALUMNES QUE ESTUDIEN DUES LLENGÜES SIMULTÀNIAMENT:
  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.”
 • ALUMNES QUE HAN CURSAT B2 I COMENCEN UNA SEGONA LLENGUA:
  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.”
 • ALUMNES D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS:
  • “Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.”
 • ACUMULACIÓ DE BONIFICACIONS:
   • “La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.”

** Podeu consultar tota la informació sobre taxes, preus públics, bonificacions i exempcions a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics

ALUMNAT DE CATALÀ

-Les persones que vulguin estudiar els nivells C1 i C2 de català tenen una reducció del 50% del preu de la matrícula.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Per sol·licitar la devolució de taxes, consulteu aquí procediment i supòsits.